Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Granty PPGR

15-05-2024

Dodatkowy nabór w ramach programu Granty PPGR

Ilustracja do informacji: Dodatkowy nabór w ramach programu Granty PPGR
Gmina Międzyrzecz ogłasza nabór dotyczący przekazania 4 sztuk używanych laptopów z programu Granty PPGR, pochodzących ze zwrotów od osób, które uzyskały wsparcie w br. w ramach nowego programu "Laptop dla czwartoklasisty".
Urządzenia, które będą przedmiotem naboru to ponad roczne laptopy marki HP model G8 o następującej specyfikacji: 8 GB RAM, dysk SSD 256 GB, procesor AMD Ryzen 3 5300U. Stan laptopów określa się jako dobry.
 
Kto może ubiegać się o uzyskanie urządzenia?
 
Do wsparcia pomocą związaną z przekazaniem używanego sprzętu komputerowego kwalifikują się uczniowie zerówek z oddziałów przyszkolnych, uczniowie szkół podstawowych lub średnich:
 • którzy są mieszkańcami miejscowości, na terenie Gminy Międzyrzecz;
 • są członkami rodziny, w której rodzice/opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej;
 • którzy nie uzyskali wsparcia we wcześniejszych naborach przeprowadzanych przez Gminę Międzyrzecz w ramach programu „Granty PPGR”;
 • który nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Laptopy przekazane zostaną nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na własność, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji. Gmina Międzyrzecz zastrzega także, iż będzie wymagała składania w terminie do 14.03.2025 półrocznych oświadczeń (we wskazanych terminach), o użytkowaniu sprzętu (druk oświadczenia udostępniony przez Gminę).
 
Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?
 
Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 21 maja 2024 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (hol Ratusza – okienko podawcze) następujące dokumenty:
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (składane w przypadku niepełnoletniego dziecka) lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR funkcjonującym niegdyś na terenie Gminy Międzyrzecz (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie danej osoby);
 • Zaświadczenie ze szkoły.
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo między dzieckiem, a osobą będącą zatrudnioną niegdyś w PGR (mogą być kserokopie).
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).
Dokumenty powinny znajdować się w kopercie, zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Na kopercie należy napisać „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR 2024”.
 
UWAGA!
 1. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność i poprawność złożonej dokumentacji.
 2. Za kompletny uznaje się prawidłowo wypełniony wniosek (oświadczenie), do którego wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, dzięki którym zasadnym jest otrzymanie wsparcia w ramach projektu Granty PPGR, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie ze szkoły.
 3. Gmina po wpływie do Urzędu 4 spełniających wskazane wymogi oświadczeń wraz z załącznikami zamknie nabór przed wyznaczonym powyżej terminem.
 4. Gmina nie przewiduje możliwości uzupełniania i poprawiania złożonej w Urzędzie dokumentacji.
 5. Wnioski złożone po terminie naboru bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 6. W przypadku braku wpływu oświadczeń we wskazanym terminie bądź wpływu dokumentów niekompletnych lub niespełniających wymogów projektu „Granty PPGR”, Gmina Międzyrzecz ogłosi nabór otwarty, w którym będą mogli wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczących się w szkołach podstawowych, dla których Gmina Międzyrzecz jest organem prowadzącym.
W razie pytań mogą Państwo dzwonić pod numer 95 742 69 84 do Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 
 
Dokumenty do pobrania:
 1. OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,
  1. OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
 2. Zaświadczenie ze szkoły.
 3. Zgoda RODO.
26-02-2024

Granty PPGR - drugi nabór oświadczeń o użytkowaniu laptopa/tabletu!

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - drugi nabór oświadczeń o użytkowaniu laptopa/tabletu!
Przypominamy, iż osoby które uzyskały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR zobowiązane są do składania Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu (laptop/tablet). Oświadczenie takie należy składać przez okres 2 lat, w terminach wskazanych przez Gminę. Kolejne, drugie już oświadczenie musi zostać złożone w terminie od 29.02 - 14.03.2024.
 
Oświadczenie można złożyć osobiście (wówczas składają państwo oryginał) w okienku podawczym przy ul. Rynek 1 (budynek Ratusza Miejskiego)
lub przesyłając pocztą na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Istnieje także możliwość przesłania oświadczenia podpisanego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny) i przesłania oświadczenia poprzez platformę ePUAP na nr skrzynki: /d2ko9px31c/skrytka lub na adres email.
W przypadku przesłania skanu oświadczenia należy pamiętać aby zachować oryginał do ewentualnej kontroli, która została opisana w załączniku do umowy „PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”.)
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 95 742 69 84
 
Druk oświadczenia dostępny jest TUTAJ
 
Kolejne terminy przypadają na:
 • 02.09 - 16.09.2024 - termin złożenia trzeciego oświadczenia,
 • 28.02 - 14.03.2025 - termin złożenia czwartego (ostatniego) oświadczenia.
Przypominamy także, iż zgodnie z zapisami umowy Gmina Międzyrzecz ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Burmistrza Międzyrzecza, a wnioskodawca/uczestnik ma obowiązek poddania się kontroli. 

Aby ułatwić Państwu odnalezienie numerów seryjnych laptopów zamieszczamy ponieżej zdjęcia z ich lokalizacją na kartonie i urządzeniu.
   
 
 
31-08-2023

Granty PPGR - Oświadczenia użytkowania sprzętu

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - Oświadczenia użytkowania sprzętu
Przypominamy, iż osoby które uzyskały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR zobowiązane są w terminie od 31.08.2023 do 14.09.2023 do złożenia w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu Oświadczenia o użytkowaniu sprzętu.
 
Oświadczenie można także złożyć osobiście (wówczas składają państwo oryginał) w okienku podawczym przy ul. Rynek 1 (budynek Ratusza Miejskiego)
lub przesyłając pocztą na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Istnieje także możliwość przesłania oświadczenia podpisanego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny) i przesłania oświadczenia poprzez platformę ePUAP na nr skrzynki: /d2ko9px31c/skrytka lub na adres email.
W przypadku przesłania skanu oświadczenia należy pamiętać aby zachować oryginał do ewentualnej kontroli, która została opisana w załączniku do umowy „PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”.)
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 95 742 69 84
 
Druk oświadczenia dostępny jest TUTAJ
29-03-2023

Granty PPGR - terminy składania Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - terminy składania Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu
Zgodnie z zasadami programu "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR", a także w zgodzie z umową podpisaną między osobami które uzyskały sprzęt komputerowy, a Gminą Międzyrzecz użytkownicy są zobowiązani do składania oświadczeń o użytkowaniu urządzeń przez okres dwóch lat od terminu rozliczenia przez Gminę projektu. Informujemy, iż projekt został rozliczony w dniu 14 marca br. W związku z tym podajemy do informacji terminy, w których zobowiązani są Państwo do składania oświadczeń.
 
Oświadczenia składają Państwo w następujących terminach:
 • 31.08 - 14.09.2023;
 • 29.02 - 14.03.2024;
 • 02.09 - 16.09.2024;
 • 28.02 - 14.03.2025;
przesyłając podpisany skan oświadczenia (oryginał należy zachować na wypadek kontroli) na adres e-mail
Wzór Oświadczenia o użytkowaniu sprzętu publikujemy poniżej:
Oświadczenie można także złożyć osobiście (wówczas składają państwo oryginał) w okienku podawczym przy ul. Rynek 1 (budynek Ratusza Miejskiego)
lub przesyłając pocztą na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Istnieje także możliwość przesłania oświadczenia podpisanego podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny) i przesłania oświadczenia poprzez platformę ePUAP na nr skrzynki: /d2ko9px31c/skrytka
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 95 742 69 84
22-11-2021

Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów
W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie laptopa/komputera stacjonarnego/tabletu, proszone są o złożenie  następujących dokumentów poświadczających:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w tym celu należy złożyć odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu lub kopie dowodów osobistych  etc.)

2) fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR (w tym celu należy złożyć np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR o zatrudnieniu,  legitymację służbową, książeczka zdrowia, kartę z poradni ogólnej ośrodka zdrowia, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR,  dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowód osobisty potwierdzające zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomy potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.).
 
Zwracamy uwagę, iż zeznania osób fizycznych, według zaleceń Centrum Projektów Polska Cyfrowa, nie mogą stanowić podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR

3) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym. Uwaga zaświadczenie należy złożyć wg załączonego wzoru.

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Międzyrzecz (w tym celu należy złożyć dokumenty wystawione na rodziców/opiekunów prawnych np. kopię rachunku za śmieci, fakturę za media, umowa najmu, poświadczenie zameldowania, zaświadczenie ze szkoły wg załączanego wzoru itp.)
5) Wypełnione oświadczenie wg załączonego wzoru;

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Międzyrzecz w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Międzyrzecz do instytucji weryfikującej.
 
Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać:
1) w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w kopercie oznaczonej „Uzupełnienie Granty PPGR” :
2) poprzez skany dokumentów, przesłane e-mailem na adres e-mail
3) poprzez skrzynkę ePUAP: /d2ko9px31c/skrytka

w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2021 roku.

UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia. 
Kontakt w sprawie: 957426984
 
UWAGA! AKTUALIZACJA 23.11.2021 - Gmina Międzyrzecz z katalogu dokumentów potwierdzających zamieszkanie ucznia oraz krewnego pracującego w PPGR wykreśla "Poświadczenie o zameldowaniu". W związku z powyższym prosimy o niedostarczanie powyższego dokumentu.
 
Dokumenty do pobrania:
 
W związku z aktualizacją Regulaminu przez organizatora  Programu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popeegrowskich w Rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa, i w związku z tym rozszerzeniem zakresu prac Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związanego z  w/w Programem, niniejszym przedstawiamy zaktualizowaną klauzulę informacyjną:
Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: e-mail . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: e-mail lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest realizacja zadań
  i obowiązków ciążących na administratorze, w związku z uzyskaniem przez Gminę Międzyrzecz grantu w ramach Programu pn.
  „Wsparcie dzieci z rodzin popeegrowskich
  w Rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez organizatora projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w zadania.
 5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym, i w związku
  z realizacją w/w projektu oraz na podstawie przepisów prawa.  
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia w/w zadania i do zakończenia okresu archiwizacji. 
18-10-2021

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Ilustracja do informacji: Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR
Gmina Międzyrzecz przygotowuje się do złożenia wniosku o przyznanie grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa umożliwiającego zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W tym celu ogłaszamy dla uprawnionych mieszkańców naszej gminy nabór oświadczeń, na podstawie których Gmina będzie ubiegać się o wspomniane dofinansowanie.
 
Kto może ubiegać się o zakup sprzętu?
Do wsparcia pomocą związaną z przekazaniem sprzętu komputerowego kwalifikuje się dziecko lub pełnoletni uczeń szkoły średniej:
 • który jest mieszkańcem miejscowości, na terenie Gminy Międzyrzecz, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • jest członkiem rodziny, w której rodzice/opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
O wsparcie nie mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie szkół średnich, którzy uzyskali w roku 2020 lub 2021 na własność lub w drodze użyczenia komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrot kosztów lub dofinansowanie zakupu tych rzeczy.
 
O jaki sprzęt można się ubiegać?
Osoby uprawnione mogą ubiegać się o zakup laptopa/komputeru stacjonarnego lub o zakup tabletu. Sprzęt zostanie zakupiony przez Gminę po uzyskaniu Grantu. Osoby składające oświadczenia proszone są także o wypełnienie „Informacji o wyborze sprzętu”, to pozwoli oszacować Gminie realne zapotrzebowanie na konkretny rodzaj sprzętu.
 
Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?
Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 29 października 2021 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (hol Ratusza – okienko podawcze) następujące dokumenty:
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (składane w przypadku niepełnoletniego dziecka),
 • Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Informację o wybranym rodzaju sprzętu komputerowego.
 • Nieobligatoryjnie - Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie danej osoby).
Dokumenty powinny znajdować się w kopercie, zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Na kopercie należy napisać „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”.
 
UWAGA! Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR nie jest załącznikiem obligatoryjnym. Jeśli jednak dysponują Państwo takim dokumentem, prosimy o załączenie kopii lub oryginału. Ułatwi to weryfikację Oświadczeń.
 
UWAGA 2! Jeżeli nie posiadają Państwo dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PPGR, prosimy na Oświadczeniu oprócz nazwy gospodarstwa wskazać także (w dowolnym miejscu) orientacyjne lata pracy w PPGR oraz, jeżeli jest taka możliwość, rodzaj stanowiska pracy. Ułatwi to weryfikację wskazanej osoby w spisach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie.
 
Dokumenty do pobrania: