Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

06-07-2020

Podziękowania dla burmistrza

Ilustracja do informacji: Podziękowania dla burmistrza
 
Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 podziękowali burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi za wsparcie w minionym roku szkolnym 2019-2020.
06-07-2020

Program „Moja Woda” – można składać wnioski na przydomową retencję

Ilustracja do informacji: Program „Moja Woda” – można składać wnioski na przydomową retencję
W środę, 1 lipca, ruszył nabór wniosków do nowego programu „Moja Woda”. Jeśli myślisz poważnie o oszczędzaniu wody i o jej efektywnym wykorzystaniu powinieneś zainteresować się tą formą dofinansowania.
 
Na co możesz otrzymać dofinasowanie?
Wsparciem zostaną objęte inwestycje które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).
Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacja rozsączająca,
 • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
 • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
 • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
 • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Wysokość wsparcia
 
Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.
 
Kto może starać się o dofinansowanie?
 
Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
 
Sposób składania wniosku:
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji:
 • elektronicznej (wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na Portalu Beneficjenta);
 • papierowej (wniosek w wersji papierowej należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przed siedzibą Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra). Wnioski, które zostaną umieszczone w skrzynce podawczej po godzinach pracy WFOŚiGW w Zielonej Górze, tj. po 15:30, zostaną zarejestrowane z datą wpływu kolejnego dnia roboczego. Możliwe jest złożenie wniosku poprzez ePUAP po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 
Kontakt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:
 
Paulina Piotr – tel. 68 419 69 34
Sekretariat – tel. 68 419 69 00
Infolinia – tel. 68 419 69 49
 
Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na Portalu Beneficjenta (https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/) po
założeniu konta  i zalogowaniu w MENU, zakładka PROGRAMY I KONKURSY
 
Szczegółowe informacje znajdują się w „Programie priorytetowym Moja Woda” oraz „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.
 
 
02-07-2020

Biuro Informacji Turystycznej już działa

Ilustracja do informacji: Biuro Informacji Turystycznej już działa
Szukasz informacji, lub materiałów promujących walory turystyczno-rekreacyjne naszej gminy?  Zapraszamy do Biura Informacji Turystycznej, które otwarto dziś w kamienicy przy Rynku.

Gmina Międzyrzecz kusi turystów licznymi atrakcjami; od  średniowiecznego zamku i poniemieckich bunkrów w Pniewie, po kąpielisko nad jez. Głębokie oraz spływy kajakowe Obrą, Paklicą i Strugą Jeziorną. Szczegółowe informacje na ich temat mieszkańcy i turyści mogą uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej, które otwarto dziś, 1 lipca, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy ul. Rynek 9 (przy skrzyżowaniu Rynku z ul. Lipową – zaledwie kilkadziesiąt metrów od ratusza). Dowiedzą się tam m.in., jak dojechać w wybrane miejsce, gdzie zaparkować samochód i ile kosztują bilety.

- Największym przebojem jest bez wątpienia podziemna trasa turystyczna w bunkrach Międzyrzeckiego Rejony Umocnionego, czyli Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie. Polecamy również inne atrakcje. Z międzyrzeckim zamkiem i kąpieliskiem nad jeziorem Głębokie na czele – informuje Martyna Osadnik z BIT.

Biuro jest czynne przez okrągły tydzień, od poniedziałku do niedzieli włącznie, od godz. 9.00 do 17.00. Będzie otwarte do 20 września. Zainteresowani mogą w nim nabyć materiały promujące atrakcje miasta i gminy – m.in. mapy, pocztówki i magnesy. Część jest darmowa, gdyż wydane zostały przez władze miasta z myślą o turystach wypoczywających w naszej malowniczej gminie. Za kilka dni ich asortyment powiększy się o kolejne gadżety promocyjne. 
 
Ze względu na epidemię koronawirusa, w biurze musimy mieć założone maseczki.
 
- Życzymy wszystkim udanego, bezpiecznego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
02-07-2020

Zaopiekuj się nim: kociak-słodziak czeka!

Ilustracja do informacji: Zaopiekuj się nim: kociak-słodziak czeka!
Kotek został znaleziony w okolicach Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie. Obecnie przebywa w gabinecie weterynaryjnym Vikravet. Jest samodzielnie i zdrowy.
 
 
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 742 69 85 lub 511 199 924
02-07-2020

Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz na rok 2020. 
 
 
01-07-2020

Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz.
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu na środowisko. Zakres zmiany studium obejmuje cały obszar gminy.
Wyłożenie projektu nastąpi w dniach od 01 do 21 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim        w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w godzinach pracy urzędu, a także na stronie internetowej bip.miedzyrzecz.pl. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, w dniu 08 lipca 2020 r.          o godz. 12.00.
Zainteresowani mogą składać uwagi do studium oraz prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim                   w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um~@~miedzyrzecz~.~pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym do dnia 11 sierpnia 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
 
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1,          tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: e-mail. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: ido~@~miedzyrzecz~.~pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane (przez okres 30 lat, 5 lat, itp.) do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.
 
30-06-2020

Zarządzenie burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza Międzyrzecza
Zarządzenie burmistrza nr 54/2020 w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2020 r.
 
 
30-06-2020

Uwaga: Ważna informacja dla rolników

Ilustracja do informacji: Uwaga: Ważna informacja dla rolników
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.
 

 
30-06-2020

Gratulacje za wielkie serca

Ilustracja do informacji: Gratulacje za wielkie serca
Od 30 lat Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Okazją do podsumowania działalności, a także do złożenia gratulacji byłym i obecnym pracownikom było spotkanie, zorganizowane z okazji okrągłego jubileuszu placówki.
 
 
Ośrodek powstał utworzony został 2 maja 1990 r. Początkowo miał swoją siedzibę w kamienicy przy ul. Staszica, od kilkunastu lat mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego. W ciągu 30 lat zmienił się także zakres jego działalności. Pracownikom przybywa wciąż zadań, ale – jak zaznacza dyrektorka placówki Maria Górna – doskonale sobie radzą z wszystkimi wyzwaniami. Okazją do złożenia im podziękowań i gratulacji za ofiarną pracę było spotkanie, zorganizowane ostatnio w restauracji Tequila z okazji Perłowych Godów placówki.
 
W imieniu burmistrza Remigiusza Lorenza gratulacje dyrektorce i pracownikom złożył jego zastępca Tomasz Markiewicz.
 
- Serdecznie Państwu dziękuję za zaangażowanie i trudną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Szczególnie gorące gratulacje składam Pani Dyrektor Marii Górnej, która w ciągu ostatnich pięciu lat pracy na tym stanowisku dała się poznać jako doskonały menadżer, ale przede wszystkim jako osoba o wielkim sercu, która chętnie i z ogromnym taktem wspiera potrzebujących z naszej gminy. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Ludzi takich jak Wy – mówił.
 
Życzenia złożyli pracownikom także przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Grzegorz Skrzek. Obsypali wręcz M. Górną komplementami, kwiatami i razem z T. Markiewiczem wręczyli jej okolicznościowy ryngraf.
 
Do gratulacji dołączyła się także obecna na uroczystości skarbnik gminy Kamila Anioł-Szymańska. W spotkaniu wzięło udział około 40 byłych i obecnych pracowników OPS. M.in. wieloletnia dyrektorka ośrodka Halina Skrzydło. O ich dobry nastrój zadbał wodzirej i DJ z Pszczewa Eugeniusz Górny.  
 
Obecnie z rozmaitych świadczeń OPS korzysta około 2 tys. rodzin z naszej gminy. Znaczenie placówki podkreślał burmistrz w liście gratulacyjnym dla M. Górnej.
 
- Państwa wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka budzą szacunek i podziw, ale nade wszystko wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Międzyrzecz. Każdego dnia troskliwie i ofiarnie pochylacie się Państwo nad ludzkimi dramatami, niosąc ulgę potrzebującym i dając im nadzieję na lepsze jutro. Życzę Wam, aby dotychczasowe osiągnięcia były dla Państwa inspiracją do dalszych działań, a słowa wdzięczności za ofiarowaną pomoc i wsparcie motywowały Was do pokonywania trudów codziennej pracy, której celem jest dobro drugiego człowieka – napisał R. Lorenz.

Zobacz, czym Międzyrzecz kusi turystów
30-06-2020

Informacja Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej

Ilustracja do informacji: Informacja Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Dowiedz się, co to jest mediacja, koncyliacja i arbitraż. 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 199