Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

04-12-2020

Rusza nabór do Klubu Dziecięcego (żłobka)

Ilustracja do informacji: Rusza nabór do Klubu Dziecięcego (żłobka)
W poniedziałek, 7 grudnia, rozpocznie się nabór do Klubu Dziecięcego, czyli żłobka. Potrwa do przyszłego piątku, 18 grudnia. Wypełnione dokumenty należy składać w godzinach od 8.00 do 15.00 w Gminnym Zespole Oświaty, który mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego, lub przesyłać pocztą na adres GZO.
 
Dokumenty do pobrania (tytuł dokumentu wyboldowany  w zielonym kolorze z podkreślnikiem). Poniżej dokumenty w wersji edytowalnej - zgodnie z wymogami rozporządzenia o dostępności. 
 
 
Nr. ewidencyjny ………….                                                                                Data wpływu……………………………...
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Projekt nr RPLB.06.04.00-08-0018/19-00 pn. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz”
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY- LUBUSKIE2020
Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
 
DANE OSOBOWE
imię / imiona:
 
nazwisko:
 
PESEL:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Płeć:
 Kobieta
 Mężczyzna
 •  
 niższe niż podstawowe
(ISCED 0)
 podstawowe
(ISCED 1)
Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
 gimnazjalne
(ISCED 2)
Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej
 ponadgimnazjalne (ISCED 3)
Wykształcenie na poziomie szkoły średniej (np. liceum, liceum profilowane, technikum,technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
 policealne
(ISCED 4) Wykształcenie na poziomie szkoły policealnej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym
 wyższe
(ISCED 5-8)
Wykształcenie na poziomie szkoły wyższej
           
 
DANE KONTAKTOWE
województwo:
lubuskie
adres:
(ulica)
 
powiat:
 
gmina:
 
nr domu/lokalu
 
miejscowość:
 
kod pocztowy:
 
numer telefonu:
 
adres e-mail:
 
 
STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PR
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy[1]
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK wymagane jest dołączenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy)
 tak
 nie
 • osoba długotrwale bezrobotna (osoba zarejestrowana w PUP powyżej 12 miesięcy)
 tak
 nie
 • osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
  (osoba gotowa do podjęcia zatrudnienia)
 
 tak
 nie
 • osoba bierna zawodowo[2]
(osoba, która nie pracuje i nie tworzy w danej chwili zasobów siły roboczej oraz nie jest bezrobotna, czyli nie jest osobą zarejestrowaną w PUP)
 tak
 nie
 • osoba przebywająca na urlopie wychowawczym
(osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)
 tak
 nie
 • osoba pracująca (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak”  proszę wypełnić kolejną tabelę; w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie”  poniższą tabelę pozostawić nie wypełnioną)
 
 tak
 nie
 
 
 
STATUS NA RYNKU PRACYW CHWILI PRZYSTĄPIENIADO PROJEKTU II
 • osoba samozatrudniona
 tak
 nie
 • osoba pracująca w administracji
 tak
 nie
 • osoba pracująca w organizacjach pozarządowych
 tak
 nie
 • osoba pracująca - przedsiębiorstwo mikro
 tak
 nie
 • osoba pracująca- przedsiębiorstwo małe
 tak
 nie
 • osoba pracująca - przedsiębiorstwo średnie
 tak
 nie
 • osoba pracująca - przedsiębiorstwo duże
 tak
 nie
 • przebywam na urlopie macierzyńskim
 tak
 nie
 • przebywam na urlopie rodzicielskim
 tak
 nie
 
 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO KATEGORII
1.
Przynależę do mniejszości narodowej[3] lub etnicznej[4], jestem migrantem[5], osobą obcego pochodzenia[6]
   □  tak                     □  nie
   □  odmowa podania informacji
 
2.
Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
   □  tak                     □  nie
.  □  odmowa podania informacji
 
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)[7]
   □  tak                     □  nie
   □  odmowa podania informacji
 
 
 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO KATEGORII - II
 1.  
□  tak                     □  nie
 1.  
 Osoba z niepełnosprawnościami
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK wymagane jest dołączenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności)
□  tak                     □  nie
□  odmowa podania informacji
 1.  
Osoba wychowująca niepełnosprawne dziecko/dzieci
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK wymagane jest dołączenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności)
□  tak                   □  nie
□  odmowa podania informacji
 1.  
Osoba posiadająca rodzinę wielodzietną[9]
(rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)
□  tak                   □  nie
 1.  
Osoba samotnie wychowującą dziecko/dzieci[10]
□  tak                   □  nie
 
OŚWIADCZENIE O PEŁNIENIU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3
 
Ja, niżej podpisana oświadczam, iż sprawuję prawną opiekę nad dzieckiem do lat 3
 
 •  
Podpis osoby ubiegającej się do uczestnictwa w projekcie
 
 
 
OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Realizatora projektu nr RPLB.06.04.00-08-00018/19-00 pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” dla potrzeb procesu rekrutacji i realizacji projektu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 
Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.
 
 
 •  
             Podpis osoby ubiegającej się do uczestnictwa w projekcie
 
OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
 
Oświadczam, że świadoma odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające
z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne
z prawdą oraz stanem faktycznym.
 
 •  
             Podpis osoby ubiegającej się do uczestnictwa w projekcie
 
 •  
 
Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego warunki oraz oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie;
 
 
 •  
             Podpis osoby ubiegającej się do uczestnictwa w projekcie
 
 
 •  
Oświadczam, że zostałam poinformowana, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 •  
             Podpis osoby ubiegającej się do uczestnictwa w projekcie
 
 
                                                                                                     
 
[1]   Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, niewykonująca innej pracy zarobkowej, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń
z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. Osoba długotrwale bezrobotna – w przypadku osób poniżej 25 roku życia – są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (wiek uczestników jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).
[2] Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące  działalność  na  własny  rachunek  (w tym  członek  rodziny  bezpłatnie  pomagający osobie  prowadzącej  działalność)  nie  są uznawane za bierne zawodowo.
[3] Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
[4] Zgodnie z prawem krajowym mniejszości etniczne to mniejszości: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
[5] Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.
[6] Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
[7] Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej to: osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0, byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań a także osoby z obszarów wiejskich.
 
[8] Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; - osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające piecze zastępcza oraz rodziny przebywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; - osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);  - osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.); - osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pózn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia  1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375); - rodziny
z dzieckiem z niepełnosprawnością
, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; - osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z pózn. zm.); - osoby niesamodzielne; - osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020; - osoby odbywające kary pozbawienia wolności; - osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
[9] Rodzina wielodzietna, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia Prawo oświatowe, to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.
[10] Za samotnie wychowującego uznaje się wyłącznie rodzica lub opiekuna prawnego posiadającego polską rezydencję podatkową, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów (separacja faktyczna nie pozwala na takie rozliczenie) lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
 
 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
………………………………………….……………………        ……………….…………………………………,
(imię i nazwisko)                                                        (PESEL)
 
deklaruję udział w projekcie Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
Projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Międzyrzecz nr projektu nr RPLB.06.04.00-08-0018/19-00
 
Jednocześnie oświadczam, że:
 1. Zapoznałam/łem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i znam swoje prawa i obowiązki z niego wynikające;
 2. spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału we wskazanym projekcie;
 3. dane zawarte w złożonym przeze mnie Formularzu zgłoszeniowym są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym;
 4. zostałam/łem poinformowana, że niniejszy projekt współfinansowany jest ze środków
  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 5. przyjmuję do wiadomości pouczenie, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 
 
 
 
……………………………………………                
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
………………………………………………………………..
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
 
 
BIURO PROJEKTU
 
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem
do lat 3 w Gminie Międzyrzecz”
 
nr RPLB.06.04.00-08-0018/19-00
 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy,
Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
BIURO CZYNNE:
                                          OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU                                                                        
w GODZ. 8.00 - 15.00
ADRES: Gminny Zespół Oświaty, ul. Wojska Polskiego 13B (pok.201), 66-300 Międzyrzecz
TEL. 95 741 10 65, 797 596 545, E-MAIL: oswiata~@~miedzyrzecz~.~org, www.miedzyrzecz.pl

Karta zgłoszenia dziecka 
 
Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Oświaty w Międzyrzeczu
w terminie do dnia 18.12.2020r.
 
 
             Klub Dziecięcy w Międzyrzeczu
 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU DIECIĘCEGO
 
I. UWAGI
 1. Kartę wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 2. Kartę składa się na każde dziecko, które ma być przyjęte do Klubu Dziecięcego osobno.
 
 1. Wszelkie dane zawarte w niniejszej karcie zbierane są wyłącznie dla potrzeb Klubu Dziecięcego.
II. PODANIE
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Klubu Dziecięcego w Międzyrzeczu
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Nazwisko
Imię/imiona
Data urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
 
III. DANE O RODZINIE DZIECKA
Dane o rodzinie matka/ojciec/opiekun prawny
 
x
matka /opiekun prawny
 
ojciec/opiekun prawny
 
Nazwisko
 
Imię
 
PESEL*
 
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy1
Adres e-mail1
1-o ile Pani/Pan posiada.
 
IV.INFORMACJE O MIEJSCU PRACY LUB MIEJSCU POBIERANIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH**
x                                   matka/opiekun prawny         ojciec/opiekun prawny
 
Nazwa zakładu pracy,
szkoły lub szkoły wyższej2
 
 
Adres zakładu pracy,
 
szkoły lub szkoły wyższej
 
Czas pracy, nauki
(godziny)
 
2-o ile Pani/Pan pracuje lub pobiera naukę.
 
V. INFORMACJA O RODZEŃSTWIE DZIECKA
Liczba rodzeństwa
Wiek rodzeństwa
(proszę wpisać np. 3)
 
 
……lat, ……lat, ……lat, ……lat, ……lat, ……lat, ……lat, ……lat,
 
 
 
VI. DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA (zaznaczyć „X”)**
x                                                                          Tak                                 Nie
 
Dziecko legitymuje się orzeczeniem o
niepełnosprawności
 
Dziecko z rodziny wielodzietnej
 
(wychowującej co najmniej troje dzieci w wieku do lat 18)
 
Dziecko rodziców bezrobotnych zamierzających podjąć zatrudnienie
 
Dziecko wychowywane samotnie przez
 
rodzica/opiekuna prawnego***
 
Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym
 
Dziecko jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych za znacznym lun umiarkowanym orzeczeniem
 
 • niepełnosprawności
 
VII. DANE O ZDROWIU, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA*
 
(np. choroba, alergia, wady wrodzone, przebyte urazy, pobyt w szpitalu, itp.) – proszę krótko opisać
 
…………………………………………………………………….………………………………………………..……...……
 
…………………………………………………………………….………………………………………………..….…………
 
…………………………………………………………………….……………………………………………………….……..
 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………..…………………..……………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………
 
..…………………………………………………………………………………………………………………..………………
 
VIII. POBYT DZIECKA W KLUBIE DZIECIĘCYM
Liczba godzin pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym
 
(proszę wpisać np. 7 godzin, 8 godzin, 9 godzin )
………….godzin
 
 
 
Godziny pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym
od godz. …….….. do godz. …………….
 
 
 
IX. OŚWIADCZENIE
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 
Zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji danych w w/w informacjach.
 
 
 
 
 
 
 
…………….………….
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………
 
 
(data)
 
 
(czytelny podpis matki dziecka/opiekuna prawnego)
 
 
 
……………………………………………
 
(czytelny podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego)
 
* w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL- proszę wpisać datę urodzenia.
 
**potwierdzone w formie oświadczeń lub zaświadczeń - art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.).
 
***przez rodzica samotnie wychowującego rozumie się rodzica będącego panna, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare pozbawienia wolności - art. 50 ust. 5 ww. ustawy.
 
Pouczenie
 
Podmiot prowadzący Klub Dziecięcy (…) mogą przetwarzać dane o których mowa w ust. 1 , wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki - art. 3a ust. 2 ww. ustawy.
 
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” nr projektu RPLB.06.04.00-08-0018/19-00  oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
 
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego, z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
 2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 w odniesieniu do zbioru pn. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych na podstawie:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
   w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
   nr 1081/2006,
  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
  4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO - Lubuskie 2020.
 5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: ido~@~miedzyrzecz~.~pl  lub adres poczty--------(gdy ma to zastosowanie- należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta)
 11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 
 
 
 
 
 
…..………………………………………                                                            ……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Zaświadczenie pracodawcy
 
 
 
…………………………
   miejscowość i data
………………………………
pieczęć zakładu pracy
 
 
ZAŚWIADCZENIE
 
Zaświadcza się, że Pani:
 
 1. Imię i nazwisko ……………………………………………….………………………………………………………
 2. Adres zamieszkania ………...……………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…….……..
 
Jest naszym pracownikiem i od …………………………..…. do…………………………….…... przebywa na:
 1. Urlopie macierzyńskim*
 2. Urlopie rodzicielskim*
 3. Urlopie wychowawczym*
 
*niewłaściwe skreślić
 
 
 
…………….……………………
                                                                                                                                                             miejscowość i data
 
 
OŚWIADCZENIE
 
Ja, niżej podpisana oświadczam, że w okresie uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz”, nr RPLB.06.04.00-08-0018/19-00 realizowanego przez Gminę Międzyrzecz będę:
 
 1. Aktywnie poszukiwała pracy poprzez składanie CV, listów motywacyjnych lub udział w rozmowach kwalifikacyjnych i będę przedkładała jeden raz w miesiącu wypełnioną Kartę Aktywności (dotyczy osób bezrobotnych i biernych zawodowo).
 
 1. Po zakończeniu urlopu:
 
-macierzyńskiego*
-rodzicielskiego*
-wychowawczego*
 
Powrócę do pracy u dotychczasowego pracodawcy lub podejmę działania do uzyskania zatrudnienia w innym zakładzie pracy (dotyczy osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym).

 
 
 
 
……..…………………………………..
……..…………………………………..
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Oświadczenie do 6.4 dla UP
 
 
 
Imię i nazwisko:
 
…………………………………….
 
 
PESEL
 
 
…………………………………….
 
 
Adres zamieszkania:
 
 
…………………………………….
 
 
 
 
 •  
w ramach Działania 6.4 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3”.
 
 
Oświadczam, że korzystałem(am) / nie korzystałem(am)* z usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia finansowanych ze środków EFS w ramach Działania 6.4 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.
 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
 
 
 
 1.  
czytelny podpis osoby oświadczającej
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić
 
Imię i nazwisko:
 
…………………………………….
 
 
PESEL
 
 
…………………………………….
 
 
Adres zamieszkania:
 
 
…………………………………….
 
 
 
 
 •  
w ramach Działania 6.4 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3”.
 
 
Oświadczam, że korzystałem(am) / nie korzystałem(am)* z usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia finansowanych ze środków EFS w ramach Działania 6.4 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.
 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
 
 
 
 1.  
czytelny podpis osoby oświadczającej
 
 
 
 
Ogłoszenie Projekt - klub Dziecięcy 
 
 
Gmina Międzyrzecz jako realizator projektu
„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3
w Gminie Międzyrzecz ”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy,
Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3
ogłaszają nabór dzieci w wieku od 1 do 3 lat do nowopowstałej placówki
 
 
Projekt w pierwszej kolejności skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci  będących:
 •  osobami bezrobotnymi,
 •  osobami biernymi zawodowo (w tym osobami, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub pozostającymi na urlopie wychowawczym),
 •  osobami pracującymi (w tym osobami przebywającymi na urlopie macierzyńskim
  i rodzicielskim),
 •  osobami samotnie wychowującymi dzieci,
 •  osobami z rodzin wielodzietnych
 • - osobami z rodzin zagrożonych ubóstwem lun wykluczeniem społecznym.
 
Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz w Gminnym Zespole Oświaty, ul. Wojska Polskiego 13B (pok. 201), 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 741 10 65, 797 596 545, e-mail: e-mail
 
Szczegóły w załącznikach do ogłoszenia.
*niepotrzebne skreślić
 
 
Projekt:

 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem
do lat 3 w Gminie Międzyrzecz”
 
nr RPLB.06.04.00-08-0018/19-00
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy,
Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej (24K/0M) 24 opiekunów prawnych dzieci do lat 3 (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, wychowawczym), a tym samym zwiększenie szans
na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia 24K zamieszkujących na obszarze woj. lubuskiego, co w dalszej perspektywie umożliwi im łączenie życia prywatnego
i zawodowego, poprzez poprawę dostępu do systemu opieki na dziećmi w wieku do lat 3
w Gminie Międzyrzecz - utworzenie 24 nowych miejsc w Klubie Dziecięcym w Międzyrzeczu.
 
WSPARCIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
Utworzenie 24 nowych miejsc w klubie dziecięcym i bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2021 r. – 28.02.2023 r.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 811 328,94 PLN
Beneficjent: Gmina Międzyrzecz
 
Biuro projektu: Gminny Zespół Oświaty, ul. Wojska Polskiego 13B,
66-300 Międzyrzecz Tel. 95 741 10 65, e-mail: oswiata~@~miedzyrzecz~.~org

Realizacja Projektu 
 
TUTAJ REALIZOWANY JEST PROJEKT
 
 
 Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem
do lat 3 w Gminie Międzyrzecz”
 
nr RPLB.06.04.00-08-0018/19-00
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy
Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
 
 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz”, 
nr RPLB.06.04.00-08-0018/19-00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY -  LUBUSKIE 2020
Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
 
§ 1
DEFINICJE
 
Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, zwanym dalej Regulaminem, mowa jest o:
 
1) Beneficjencie - należy przez to rozumieć: Gminę Międzyrzecz realizującą projekt nr RPLB.06.04.00-08-0018/19-00 pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020;  Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 .
 
2) Biurze Projektu - należy przez to rozumieć pomieszczenie zajmowane przez zespół realizujący projekt
w Gminnym Zespole Oświaty w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B, 66-300 Międzyrzecz.
 
3) Dokumentach rekrutacyjnych - należy przez to rozumieć dokumenty składane przez Kandydatów do Projektu, poświadczające spełnienie kryteriów naboru i kwalifikowalności do projektu, dostępne w Biurze Projektu znajdującym się w Gminnym Zespole Oświaty w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13B.
  
4) Formach Wsparcia - należy przez to rozumieć ofertę Projektu w postaci przyjęcia dzieci uczestników Projektu do Klubu Dziecięcego w okresie 01.03.2021 r. do 31.08.2022 r.
 
5) Kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o udział w Projekcie, która złożyła komplet Dokumentów rekrutacyjnych i bierze udział w procesie rekrutacji do projektu.
 
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Projekt pn. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” realizowany jest przez Gminę Międzyrzecz - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020; Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w części finansowanej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.06.04.00-08-0018/19-00 zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Burmistrzem Gminy Międzyrzecz .
 
3. Projekt pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” skierowany jest do 24 kobiet, zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz, wkraczających lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka/dzieci.
 
4. Projekt realizowany jest w okresie od r. 01.04.2020 r. do 31.08.2022
 
5. Za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym, Uczestnik Projektu, w okresie korzystania ze wsparcia, będzie ponosił opłatę w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych) miesięcznie.
 
6. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie oraz zaakceptować jego postanowienia w przyjętym brzmieniu.
 
§ 3
KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
 
1. Uczestnikami Projektu w zakresie świadczenia opieki nad dzieckiem mogą być wyłącznie kobiety zamieszkałe na terenie gminy Międzyrzecz posiadające dziecko, które w dniu 01.03.2021 będzie miało ukończone 12 i nie więcej niż 36 miesięcy i w momencie przystąpienia do projektu są osobami:
 • bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy;
 • pracującymi, sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, na urlopie wychowawczym).
 
2. Kwalifikacja Uczestników Projektu odbędzie się wg poniższych kryteriów preferencyjnych:
 
Pierwszeństwo do zakwalifikowania do projektu mają:
- osoby samotnie wychowujące dzieci (10 pkt);
- osoby z rodziny wielodzietnej (10 pkt);
- osoby z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku do lat 3 (5 pkt.);
- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (5 pkt.);
- osoby bezrobotne, które zadeklarują znalezienie pracy w okresie wsparcia ich dziecka do lat 3 opieką
(1 pkt.);
- osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub wykluczonych (kryterium dochodowe – 1 pkt);
następnie pozostałe chętne.
 
3. W wyniku procesu rekrutacji, do udziału w projekcie wyłonionych zostanie przynajmniej 24 osoby (kobiet), które złożą kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne.
 
4. Do grupy w Klubie Dziecięcym przyjętych zostanie 24 dzieci Uczestniczek Projektu, spełniających kryteria uczestnictwa, o których mowa w §3 ust. 1.
 
§ 4
PROCEDURA REKRUTACJI DO PROJEKTU
 
1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną,
 
2. Rekrutacja właściwa uczestników do Projektu trwa od 07.12.2020 r. do 18.12.2020 r.
Zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 do 15:00 w Biurze Projektu.
 
3. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji utworzona zostanie lista Uczestników Projektu i Lista Rezerwowa, zgodnie z kryteriami uczestnictwa w projekcie.
 
4. W uzasadnionych przypadkach, gdy lista Uczestników będzie niepełna, Realizator projektu zastrzega sobie możliwość przyjmowania dokumentów Rekrutacyjnych i kwalifikowania Uczestników do udziału w projekcie po terminie określonym w § 4 ust. 2.
 
5. Po zakończeniu rekrutacji właściwej, w każdej chwili będzie możliwość zgłoszenia deklaracji przystąpienia do projektu. Rekrutacja uzupełniająca będzie trwać do zakończenia projektu. Osoby zgłaszające się na tym etapie będą dopisywane wg kolejności zgłoszeń do osób oczekujących na Liście Rezerwowej. Z tej listy, w miarę kończenia udziału w Projekcie przez jego Uczestników, do Projektu kwalifikowane będą kolejne osoby według kolejności obowiązującej na ww. Liście.
 
§ 5
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 
1. W Projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby (kobiety), które wyraziły chęć udziału w Projekcie, złożyły wymagane Dokumenty Rekrutacyjne i spełniły warunki kwalifikowalności określone w §3, 5, 6 i 7.
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie czytelnie i kompletnie wypełnionych oraz własnoręcznie podpisanych Dokumentów Rekrutacyjnych zawierających:
 
 1. Formularz Zgłoszeniowy;
 2. Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie;
 3. Karta zgłoszenia dziecka do klubu dziecięcego;
 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 5. Zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy);
 6. Zaświadczenie o wysokości dochodu (jeśli dotyczy);
 7. Oświadczenie/zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu - statusie osoby pracującej przebywającej na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim (jeśli dotyczy);
 8. Zaświadczenie z OPS korzystaniu z zasiłków pomocy społecznej (jeśli dotyczy);
 9. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata do udziału w projekcie i/lub dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klubu dziecięcego (jeśli dotyczy);
 10. Oświadczenie uczestnika Projektu o podjęciu aktywnego poszukiwania pracy/powrocie do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego;
 11. Oświadczenie o nie korzystaniu z usług opieki.
 
 
3. Dokumenty Rekrutacyjne dostępne są do pobrania w Biurze Projektu znajdującym się w Gminnym Zespole Oświaty w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13B  oraz na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz www.miedzyrzecz..pl.
4. Za moment przystąpienia Uczestnika Projektu do projektu przyjmuję się datę podpisania przez niego Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie. Kwalifikowalność badana jest na dzień przystąpienia do projektu.
 
5. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić m.in. z powodu braku adaptacji dziecka, przyczyn zdrowotnych, osobistych lub losowych. Uczestnik ma obowiązek złożyć rezygnację pisemnie i przedłożyć dokument w Biurze Projektu.
 
§ 6
ZASADY PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
 
1. Kwalifikacji Uczestników do Projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna. Skład Komisji Rekrutacyjnej: Kierownik Projektu, Specjalista .ds. monitorowania i rekrutacji, osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego;
 
2. Proces kwalifikacji Uczestników do Projektu przebiega w 4 etapach:
I etap: Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji formalnej otrzymanej Dokumentacji rekrutacyjnej, biorąc pod uwagę następujące kryteria: termin złożenia, kompletność dokumentów, czytelność dokumentów;
II etap: Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji pod względem spełnienia podstawowych kryteriów kwalifikujących do Projektu;
III etap: Komisja Rekrutacyjna dokonuje przyznania punktacji za spełnienie kryteriów premiujących (zgodnie
z zapisami § 3  punkt 2);
IV etap: Komisja Rekrutacyjna dokonuje ustalenia listy 24 osób zakwalifikowanych do projektu (wg największej liczby punktów) oraz sporządza Listę Rezerwową. Z Listy Rezerwowej, w miarę kończenia udziału
w Projekcie przez jego Uczestników, do Projektu kwalifikowane będą kolejne osoby według kolejności obowiązującej na w/w Liście;
 
3. Proces kwalifikacji trwa do 31.12.2020 r.
 
§ 7
WYNIKI REKRUTACJI
 
1. O wynikach procesu rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani przez Komisję Rekrutacyjną do 08.01.2021 r.
 
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie otrzymają informację telefoniczną lub drogą e-mail
o zakwalifikowaniu do Projektu wraz z terminem zgłoszenia się w celu podpisania Umowy opieki nad dzieckiem.
 
§ 8
ZASADY ORGANIZACJI WSPARCIA
 
1. Planowane wsparcie w Projekcie realizowane będzie w okresie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.08.2022 r.
 
2. Wsparcie obejmuje pomoc we wkroczeniu lub powrocie do pracy matek poprzez przyjęcie i otoczenie opieką
w Klubie Dziecięcym ich dzieci.
 
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia realizacji opieki w Klubie Dziecięcym i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania osób zgłaszających chęć uczestnictwa
w projekcie o zmianie.
§ 9
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
 
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a. Udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie,
b. Przyjęcia jego dziecka do Klubu Dziecięcego w Międzyrzeczu.
c. Zgłaszania uwag, komentarzy i sugestii dotyczących przewidzianych działań w ramach Projektu.
 
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
a.  Złożenia w Biurze Projektu podpisanego kompletu Dokumentacji Rekrutacyjnej,
b. Przekazania Realizatorowi Projektu niezbędnych danych osobowych w wypełnionej Dokumentacji Rekrutacyjnej, w szczególności na Formularzu Zgłoszeniowym i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu.
c. Aktywnego poszukiwania pracy oraz dostarczania do Biura projektu Karty Aktywności potwierdzającej gotowość do pracy i aktywność poszukiwania pracy (potwierdzenie złożenia CV i listu motywacyjnego
u pracodawcy, potwierdzenie od pracodawcy odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) przynajmniej 1 raz w miesiącu (dotyczy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo).
d. Niezwłocznego informowania Realizatora Projektu o zaistniałej zmianie statusu na rynku pracy, zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na poprawną realizację Projektu.
e. Dbania o dobry wizerunek Projektu poprzez przekazywanie rzeczowych informacji o Projekcie i zachowanie ze szczególnym uwzględnieniem poufności w zakresie informacji pozyskanych w wyniku uczestnictwa w projekcie dotyczących innych Uczestników lub osób/instytucji zaangażowanych w realizację Projektu.
 
3. Uczestnik może zostać skreślony z Listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.
 
4. Na podstawie zweryfikowanych informacji potwierdzających faktyczne złamanie przez daną osobę postanowień niniejszego Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, stosowną decyzję o wykreśleniu Uczestnika Projektu z Listy Uczestników Projektu może podjąć osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego
w porozumieniu z Realizatorem projektu.
 
5. Uczestnik zobowiązany jest do udostępniania danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. Osoba, która nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje do wiadomości, iż na tej podstawie zostanie wykluczona z udziału w Projekcie bez względu na wynik procesu rekrutacji.
 
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl.
 
2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu i rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem,
w tym ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora Projektu.
 
Międzyrzecz; dn. 04.12.2020 r.
 
04-12-2020

Uwaga: Problemy z połączeniami telefonicznymi do Urzędu Miejskiego

Ilustracja do informacji: Uwaga: Problemy z połączeniami telefonicznymi do Urzędu Miejskiego
Od kilku godzin rozmowy telefoniczne do Urzędu Miejskiego są przerywane ze względu na usterkę. Poinformowaliśmy o niej fachowców i liczymy, że awaria zostanie jak najszybciej usunięta i mieszkańcy będą mogli bez żadnych problemów dodzwonić się do Urzędu Miejskiego.
 
 
Przepraszamy za utrudnienia.
02-12-2020

Atrakcja i lekcja historii

Ilustracja do informacji: Atrakcja i lekcja historii
Na skwerze przy głównym skrzyżowaniu zamontowano kamień z kopią archiwalnego planu miasta. To jedna z ostatnich odsłon programu rewitalizacji zieleni i miejsc rekreacji. – Będzie kolejną atrakcją dla turystów i mieszkańców naszego miasta – zaznacza burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
Na głazie zamontowano metalową wersję planu miasta, sporządzonego w 1780 r. przez królewskiego inżyniera Harnisza. Jego kopia znajduje się w muzeum. W znajdującej się na dole metryczce odnotowano, że to "mappa wymierzenia Miasta y Przedmieśćia Miedzyrzecza w Wielkiey Polski".
- Mapa jest pokłosiem Sejmu Czteroletniego, podczas którego posłowie zdecydowali o opracowaniu planów wszystkich miast królewskich - zaznacza znawca historii Ziemi Międzyrzeckiej Ryszard Patorski.
 
Makieta wykonana została w skali 1:10.000. Umieszczono na niej miniatury najważniejszych obiektów w mieście oraz ich opisy - także w języku Braille, dzięki czemu będą mogli je odczytać osoby niewidome.
 
Niektóre budynki wyglądają obecnie wyglądają zupełnie inaczej, niż pod koniec XVIII w. Przykładem są oba kościoły w centrum miasta. Skąd te różnice? Obecny kościół pw. Św. Wojciecha wybudowano w 1834 r., natomiast wieżę zdobiącą kościół pw. Św. Jana dobudowano dopiero w 1835 r.
 
– Mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak te świątynie i inne budowle wyglądały pod koniec osiemnastego wieku. Dla mieszkańców to będzie lekcja historii - zaznacza Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu.
 
Na skwerze już niebawem zamontowana zostanie ławeczka z rzeźbą Alfa Kowalskiego – twórcy międzyrzeckiego muzeum i jednej z najwybitniejszych postaci w powojennej historii miasta.
01-12-2020

Ogłoszenie o przetargach

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargach
Wyciąg z ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż trzech lokali.
 
 
1. okalu mieszkalnego nr 2 o pow. 66,45 m² położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 23/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 94.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 6.919,08 zł,
Wysokość wadium: 9.400,00 zł
Część jawna przetargu odbędzie się 11 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
Termin i miejsce składania ofert pisemnych: oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, ul. Młyńskiej 5”prosimy składać na adres Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz do dnia 07 stycznia 2021 r.
 
2. Lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 45,85 m² położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 16/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 83.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 2.312,29 zł,
Wysokość wadium: 8.300,00 zł
Część jawna przetargu odbędzie się 11 stycznia 2021 r. o godz. 10:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
Termin i miejsce składania ofert pisemnych: oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, ul. Młyńska 5” prosimy składać na adres Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz do dnia 07 stycznia 2021 r.
 
3. Lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 31,54 m², położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 12/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 53.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 1.584,95 zł,
Wysokość wadium: 5.300,00 zł
Część jawna przetargu odbędzie się 11 stycznia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
Termin i miejsce składania ofert pisemnych: oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, ul. Młyńska 5”prosimy składać na adres Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz do dnia 07 stycznia 2021 r.
Wadium w podanej wysokości osobno na każdy lokal objęty niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 07 stycznia 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7, pokój nr 204, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
01-12-2020

W piątek ogłoszony zostanie harmonogram naboru dzieci do żłobka

Ilustracja do informacji: W piątek ogłoszony zostanie harmonogram naboru dzieci do żłobka
Harmonogram naboru dzieci do żłobka ogłoszony zostanie w piątek, 4 grudnia, na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz (www.miedzyrzecz.pl). Już teraz możemy zdradzić, że nabór dzieci prowadzony będzie od 7 do 14 grudnia.

Dokumenty związane z naborem zostaną opublikowane na stronie gminy. Po wypełnieniu będzie można wysłać je do Urzędu Miejskiego internetem (tylko poprzez platformę ePUAP, dla osób posiadających tzw. profil zaufany). Można będzie również dostarczyć je osobiście do biura podawczego w ratuszu, lub wysłać tradycyjną pocztą.

Nabór dla osób zainteresowanych pracą w nowym żłobku ogłoszony zostanie w drugiej połowie grudnia.

Władze gminy planowały, że nowoczesny obiekt zostanie oddany do użytku na początku przyszłego roku. Niestety, ze względu na perturbacje związane z realizacją zamówienia na wyposażenie jego wnętrz, rodzice maluszków muszą się liczyć z niezależnym od nas opóźnieniem.

Żłobek będzie drugim domem dla 48 maluszków wieku od jednego do trzech lat. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że wybudowanie jakże potrzebnego obiektu było możliwe dzięki dwóm dotacjom: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i z rządowego programu Maluch Plus.
01-12-2020

Załatw sprawy urzędowe przez internet na ePUAP

Ilustracja do informacji: Załatw sprawy urzędowe przez internet na ePUAP
Wiecie, że wiele urzędowych spraw - m.in. w Urząd Miejski - możecie załatwić nie wychodząc z domu. To bardzo ważne w dobie pandemii. a w dodatku oszczędzacie czas
 
Dokumenty możecie przesłać poczta elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Musicie jednak wyrobić sobie tzw. Profil Zaufany. Nie przejmujcie się, rejestracja jest bardzo prosta.
 
 
25-11-2020

Oświadczenie Gminy Międzyrzecz w sprawie nierzetelnej publikacji dotyczącej planowanej inwestycji koło wsi Rojewo

Ilustracja do informacji: Oświadczenie Gminy Międzyrzecz w sprawie nierzetelnej publikacji dotyczącej planowanej inwestycji koło wsi Rojewo
W związku z artykułem, który opublikowany został w dniu 24 listopada 2020 r. w przestrzeni publicznej (w internecie) informujemy, że wyżej wymieniona publikacja zawiera szereg nieprawdziwych informacji, które wprowadzają odbiorców w błąd i godzą w dobre imię gminy.
 
 
- Po pierwsze: Autor publikacji pisze:  „władze Międzyrzecza wydały pozytywną decyzję na budowę kopalni kruszywa w niedużej odległości od jeziora”, co sugeruje, że władze Międzyrzecza wyraziły zgodę na budowę kopalni. Tymczasem gmina Międzyrzecz wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzję środowiskową), która nie jest tożsama z pozwoleniem na budowę kopalni i eksploatację żwiru.
- Zgodnie z przepisami, przed wydaniem decyzji środowiskowej władze Międzyrzecza przesłały wniosek inwestora właściwym organom: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i spółce Wody Polskie. Oba organy uznały, że dane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziałowywania na środowisko. Dlatego gmina musiała wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Gdyby tego nie zrobiła, inwestor mógłby pozwać gminę do sądu.
- Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? W jej uzasadnieniu czytamy, „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją, w której dokonywana jest ocena oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Nie ustanawia ona żadnych uprawnień dla inwestora, stanowiących podstawę do podjęcia właściwych działań inwestycyjnych i nie może wywołać skutku w postaci jakichkolwiek zmian w środowisku. Służy ona jedynie ocenie, czy planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stanowi etap poprzedzający uzyskanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 Uooś. Fakt wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być bowiem oceniany jako okoliczność wyrządzająca szkodę dla środowiska lub powodująca trudne do odwrócenia skutki”.
- Realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu przez inwestora koncesji na eksploatację żwiru. W tym przypadku właściwym organem do wydania takiej decyzji jest marszałek woj. lubuskiego, a nie gmina.
 
Po drugie: Autor ilustruje publikację  mapą, na której błędnie zaznaczył lokalizację ewentualnej kopalni – kolejny raz wprowadzając Czytelników w błąd.  Wskazał na działkę 258/23, tymczasem decyzja środowiskowa dotyczy innego terenu: działek w obrębie geodezyjnym wsi Rojewo o numerach 13/10, 15/5 i 15/6 oraz sąsiadującej z nimi działki 252/6 w obrębie geodezyjnym wsi Kalsko.
 
Po trzecie: Autor publikacji pisze „niezrozumiałe jest podejście burmistrza Międzyrzecza, który tak beztrosko podszedł do tego typu inwestycji”. Autor nie wykazał jednak w rzetelny sposób rzekomej „beztroski” burmistrza i nie poparł tego żadnymi faktami. Na czym więc polega „beztroskie podejście burmistrza”? Na rzetelnym wykonywaniu obowiązków i przestrzeganiu przepisów?
 
Po czwarte: Autor publikacji pisze „Przecież w tak kontrowersyjnej sprawie niezbędna jest duża ostrożność, bo przecież wiadomo jakie zagrożenia niesie taka kopalnia. Skąd taki brak konsekwencji? Z jednej strony pozorowanie troski o jezioro Głębokie, a z drugiej strony sprowadzanie na jezioro zagrożenia”.
Na jakiej podstawie Autor publikacji oskarża władze o „sprowadzenie na jezioro zagrożenia”. Czy dysponuje wiarygodnymi ekspertyzami, uzasadniającymi takie oskarżenie?
 
Po piąte: Autor publikacji pisze: „kiedy odbyły się jakiekolwiek konsultacje społeczne w powyższej sprawie? Zapewne władzy są one niepotrzebne i być może ustawa nie przewiduje przy tego typu inwestycji konsultacji, niemniej dobry obyczaj wypadałoby uszanować”.
Gmina wydaje od kilku do kilkunastu decyzji środowiskowych rocznie. W takich przypadkach – zgodnie z przepisami – formą konsultacji są wywieszane w danych miejscowościach informacje o planowanych inwestycjach, z czego we wszystkich przypadkach gmina wywiązuje się w należyty sposób. Informacje te są także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy. W tym konkretnym przypadku, przed wydaniem decyzji w ratuszu odbyło się spotkanie  przedstawicieli sołectwa-mieszkańców, inwestora, planistów i urzędników.
 
Reasumując: Liczne błędy i nieprawdziwe informacje zawarte w w/w artykule dowodzą, że jego Autor nie wykazał się należytą starannością dziennikarską, czego wymagają od wszystkich dziennikarzy stosowne przepisy (Rozdział Drugi, Artykuł 12. Punkt 1. ustawy Prawo Prasowe). Przygotowując inkryminowany artykuł nie poprosił bowiem gminy o wyjaśnienia, ani o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Publikacja wprowadza w błąd odbiorów oraz w  nierzetelny sposób przedstawia działania władz gminy i godzi w ich dobre imię.
23-11-2020

Uwaga: Konsultacje społeczne

Ilustracja do informacji: Uwaga: Konsultacje społeczne
Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzeczna lata 2021-2030. Uwagi do opracowania mieszkańcy Gminy  i organizacje pozarządowe mogą przekazywać do 15 grudnia 2020 r.
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 to dokument, w którym są zawarte najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących w Gminie. Strategia będzie materiałem wyjściowym do opracowania i finansowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej Gminy w latach 2021-2030.
 
W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz mieszkańców. Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na trzy sposoby. Po pierwsze: poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej i przesłanie jej w wersji nieedytowalnej (plik pdf lub jpg) na adres: ops~@~miedzyrzecz~.~pl do 15 grudnia 2020r. Po drugie: przekazując informacje i opinie podczas dyżurów telefonicznych: do 15 grudnia  w godz. 12.00-14.00 pod numerem telefonu 95 742 78 27. Po trzecie: wypełnioną wersję papierowa można wrzucić do skrzynki pocztowej na budynku OPS lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B. 
 
ANKIETA KONSULTACYJNA
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2021-2030
 
 
Szanowni Państwo,
Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej  przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030. Jednym z etapów prowadzonych prac jest analiza efektów działań podejmowanych w ramach dotychczas obowiązującej Strategii.
Zebrane od Państwa informacje posłużą do opracowania nowego dokumentu, który zacznie obowiązywać od 2021 roku.
Wypełnioną ankietę należy przesłać w wersji nieedytowalnej (plik .pdf lub .jpg) na adres: ops@miedzyrzecz.pl
Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.
Aby udział w konsultacjach był ważny należy wypełnić i przesłać tylko jedną ankietę.
 
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania poprzez zaznaczenie wybranej odpowiedzi oraz wpisanie znaku X w poniższych tabelach.
 1. Jak ocenia Pan/i aktualne ogólne warunki życia mieszkańców naszej gminy?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź
 • Bardzo dobre
 • Dobre
 • Dostateczne
 • Złe
 • Nie mam zdania
 
 1. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia w Gminie? gdzie 5 = b. dobre, 4 = dobre, 3 = przeciętne, 2 = złe, 1 = b. złe
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
 
wyszczególnienie
1
2
3
4
5
Poziom opieki społecznej
 
 
 
 
 
Dostęp do opieki zdrowotnej (lekarze specjaliści, ośrodki zdrowia)
 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo publiczne
 
 
 
 
 
Warunki mieszkaniowe
 
 
 
 
 
Oferta edukacyjna placówek oświatowych
 
 
 
 
 
Dostęp do oferty kulturalnej (biblioteka, koncerty, wystawy itp.)
 
 
 
 
 
Organizacja czasu wolnego (koła, kluby sportowe, sport i rekreacja)
 
 
 
 
 
Dostęp do internetu
 
 
 
 
 
 
 1. Które problemy społeczne występujące na terenie Gminy Międzyrzecz Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Ubóstwo
 
Bezrobocie
 
Długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność
 
Problemy związane ze starzeniem się
 
Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaniedbanie dzieci
 
Rozpad więzi rodzinnych, samotne wychowywanie dzieci
 
Przemoc w rodzinie
 
Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
 
Przestępczość
 
Złe warunki mieszkaniowe
 
Bezdomność
 
Bezradność życiowa
 
Inne, jakie?
 
 1. Które problemy społeczne dzieci i młodzieży, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz, Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Przemoc rówieśnicza
 
Przemoc domowa
 
Uzależnienia
 
Choroby psychiczne/zaburzenia osobowości
 
Niewystarczające działania instytucji publicznych (takie jak szkoły, świetlice środowiskowe, itp.)
 
Niedobór zorganizowanych form spędzania wolnego czasu
 
Brak pozytywnych wzorców i autorytetów
 
Inne (jakie?)
 
 1. Które problemy społeczne osób z niepełnosprawnościami, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz, Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Bariery architektoniczne
 
Problemy finansowe
 
Problemy natury psychologicznej
 
Utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych / usług opiekuńczych
 
Brak ofert pracy
 
Inne, jakie?
 
 
 1. Które problemy społeczne osób starszych, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi. (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Brak opieki ze strony rodziny
 
Problemy zdrowotne
 
Brak odpowiedniej opieki medycznej
 
Samotność
 
Brak ofert spędzania wolnego czasu
 
Problemy mieszkaniowe
 
Problemy finansowe
 
Inne, jakie/
 
 
 1. Czy Pani/Pana zdaniem istnieją w Gminie Międzyrzecz inne istotne problemy społeczne (nieujęte w tej ankiecie) wymagające priorytetowego potraktowania?
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Rodzina – najlepszym środowiskiem rozwoju uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 5 odpowiedzi.)
 
Rozwój środowiskowych form wsparcia dziecka i rodziny w tym asystenta rodziny (np. świetlice środowiskowe, wychowawca podwórkowy)
 
Budowanie wczesnego systemu wspomagania dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych i emocjonalnych i edukacyjnych (np. rehabilitacja fizyczna, psychologiczna)
 
Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
 
Podejmowanie działań pomocowych mających na celu podniesienie poziomu życia rodzin z dziećmi
 
Zapewnienie zastępczych form opieki nad dzieckiem oraz tworzenie warunków do ich usamodzielnienia (rodziny zastępcze, „domy dziecka”)
 
Realizacja programów rządowych oraz tworzenie i realizacja lokalnych programów z zakresu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej
 
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej (rodziny zastępcze)
 
Wspieranie rodzin zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
 
Podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy
 
Podejmowanie działań ograniczających zjawisko przemocy w rodzinie oraz środowisku rówieśniczym
 
Działania pomocowe ukierunkowane na wychodzenie rodzin z kryzysu
 
Realizacja programów profilaktycznych oraz promowanie prawidłowych metod wychowawczych
 
Promocja dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
 
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadr (świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, „domy dziecka”)
 
Rozwijanie bazy informacyjnej o podmiotach wspierających rodzinę
 
Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami (praca z rodziną)
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?
 • nie
 •  raczej nie
 • raczej tak
 • tak
 
 1. Jeśli nie, to jakie są przyczyny braku bezpieczeństwa?
 • zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy)
 • słabe oświetlenie
 • brak patroli policyjnych
 • niewłaściwe zachowania pijących alkohol w miejscach publicznych
 • częste włamania i kradzieże
 • inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Bezpieczne społeczeństwo uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 4 odpowiedzi.)
Prowadzenie systematycznego monitoringu występujących i potencjalnych zagrożeń
 
Przygotowywanie i wdrażanie projektów eliminacji zagrożeń
 
Współdziałanie instytucji na rzecz zapobiegania zagrożeniom (służby socjalne, policja, szkoły, itp.)
 
Edukacja i aktywizacja w zakresie eliminowania zagrożeń
 
Określanie potrzeb w zakresie reagowania w sytuacjach wystąpienia różnorodnych rodzajów zagrożeń
 
Szacowanie i przygotowanie pomocy potrzebującym w stanach zagrożeń ich bezpieczeństwa
 
Tworzenie planów i procedur współdziałania dla określonych rodzajów zagrożeń zapewniających niezbędny ratunek i pomoc zagrożonym
 
Prowadzenie skutecznych działań interwencyjnych i ratowniczych w sytuacjach zagrożeń zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska
 
Zapewnienie warunków przetrwania i życia dla osób potrzebujących pomocy
 
Zapewnienie ludności ochrony i bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń cywilizacyjnych i powodowanych przez siły natury
 
Budowa zintegrowanego systemu reagowania na występujące zagrożenia
 
Wsparcie i pomoc w przetrwaniu po doznanych stratach spowodowanych zaistniałym zdarzeniem
 
Tworzenie materialnego zabezpieczenia potrzeb ludzi, którzy utracili w wyniku zdarzeń warunki mieszkalne i materialne
 
Zapewnienie opieki i możliwości radzenia po urazach traumatycznych (pomoc psychologiczna i terapeutyczna)
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
 •  
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Wysoka aktywność zawodowa uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Opracowywanie kierunków szkoleń w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy
 
Pomoc w diagnozowaniu predyspozycji zawodowych bezrobotnych w ramach usług doradczych
 
Zwiększenie aktywności biernych zawodowo oraz innych grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 
Promowanie idei uczenia się przez całe życie
 
Kreowanie postaw przedsiębiorczych
 
Wsparcie finansowe, prawne i doradcze osób bezrobotnych w samozatrudnieniu
 
Wsparcie finansowe przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy
 
Współpraca z organizacjami pracodawców
 
Obejmowanie programami osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby
z niepełnosprawnościami, osoby starsze)
 
Pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację projektów
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Troska o kondycję zdrowotną uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Realizacja programów profilaktycznych oraz działań edukacyjnych w zakresie zdrowia
 
Realizacja kampanii społecznych wzmacniających odpowiedzialność za swoje zdrowie
 
Wspieranie działań zachęcających mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu
 
Rozwój środowiskowych form wsparcia seniora
 
Wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego
 
Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rodzinnych związanych z uzależnieniami (kluby AA, pomoc rodzinom osób uzależnionych)
 
Działania edukacyjne skierowane do pracowników ochrony zdrowia
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Przyjazna polityka mieszkaniowa i przeciwdziałanie bezdomności uważa Pani/Pan za najważniejsze?
Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. Można wybrać max. 3 odpowiedzi.
 
Budowa gminnych lokali mieszkalnych
 
Pozyskiwanie lokali socjalnych
 
Racjonalne wykorzystanie gminnego zasobu mieszkaniowego
 
Dodatki mieszkaniowe
 
Obniżka czynszu najmu lokali mieszkalnych
 
Ułatwienie spłaty zadłużenia
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Wysoki poziom świadomości i aktywności społecznej mieszkańców w każdym wieku uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Współpraca różnych środowisk na rzecz rozwoju społecznego
 
Promowanie edukacji i aktywności społecznej
 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tożsamości narodowej i lokalnej
 
Poszerzanie możliwości kształcenia dorosłych
 
Finansowanie rozwoju kształcenia ustawicznego adekwatne do lokalnych potrzeb (zmiana zawodu)
 
Rozwój współpracy osób i instytucji na rzecz edukacji społecznej i aktywności lokalnej
 
Kształtowanie odpowiedzialności społecznej w obszarze funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych (wrażliwość społeczna)
 
Rozwój działań na rzecz integracji międzypokoleniowej
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Skuteczny system społecznego wsparcia oraz integracja środowiska lokalnego uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych
 
Pomoc w zapewnieniu środków na leki i leczenie
 
 
 
Pomoc w zapewnieniu opieki społecznej
 
Zbieranie informacji nt. sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 
Likwidacja barier architektonicznych, transportowych, technicznych, cyfrowych i w komunikowaniu się
 
Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami
 
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 
Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami
 
Opracowanie i realizacja gminnego standardu wychodzenia z bezdomności
 
Rozwój infrastruktury umożliwiającej czasowy pobyt osobom bezdomnym i pomoc
w odzyskiwaniu samodzielności życiowej (noclegownie, schroniska dla bezdomnych)
 
Wspieranie zatrudnienia socjalnego (np. praca dla osób z niepełnosprawnościami, osób wychodzących z bezdomności)
 
Wspieranie różnych form aktywności seniorów
 
Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla osób starszych
 
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osobistego i socjalnego osób starszych
 
Integracja cudzoziemców
 
Działania zmierzające do ograniczenia wszelkich form dyskryminacji
 
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23-11-2020

Sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Sesja Rady Miejskiej
We wtorek, 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Ze względu na pandemię koronawirusa, sesja przeprowadzona zostanie zdalnie. Będzie transmitowana w internecie na stronie www.miedzyrzecz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Sesje Rady Miejskiej – transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze. zm.) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) informuję, że 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
 
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/174/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (projekt nr 6).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030” (projekt nr 7).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 9).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych
 
---------------------------------------------------------
UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 
Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wprowadzam do porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zaplanowanej na 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 (zdalny tryb obradowania) następujące  projekty:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 10), który będzie stanowił punkt 13 porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 11), który będzie stanowił punkt 14 porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 12), który będzie stanowił punkt 15 porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyrzecz (projekt nr 13), który będzie stanowił punkt 16 porządku obrad
Tym samym poprzednie punkty porządku obrad od numeru 12. otrzymają numerację o cztery wyższą.
 
 
PRZEWODNICZĄCA RADY
Katarzyna Budych
23-11-2020

Srebrne gody Środowiskowego Domu Samopomocy

Ilustracja do informacji: Srebrne gody Środowiskowego Domu Samopomocy
Burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się z pracownikami i domownikami Środowiskowego Domu Samopomocy. Złożył im gratulację z okazji 25-lecie placówki i życzył kolejnych sukcesów w przełamywaniu życiowych barier.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy otwarto w listopadzie 1995 r. Mieści się w budynku Barki przy stadionie miejskim. Jest drugim domem dla mieszkańców z obniżoną sprawnością intelektualną i fizyczną. Podczas odbywających się tam zajęć domownicy uczą się pokonywać piętrzące się przed nimi problemy i życiowe bariery. Mówił o tym burmistrz Remigiusz Lorenz podczas spotkania z okazji jubileuszu placówki.
 
- Ćwierć wieku to 300 miesięcy, 1.305 tygodni i 8.132 dni. Właśnie tyle czasu poświęciliście Państwo domownikom, ucząc ich i wspierając w pokonywaniu piętrzących się przed nimi przeszkód oraz przełamywaniu życiowych barier. Nie sposób zmierzyć Waszego zaangażowania i poświęcenia, ani serca, które każdego dnia wkładacie w niesienie pomocy osobom, dla których Środowiskowy Dom Samopomocy stał się drugim domem – ciepłym i przyjaznym – czytamy w liście gratulacyjnym, który burmistrz odczytał podczas uroczystości i następnie wręczył kierowniczce ŚDS Katarzynie Nyczak-Walaszek.
 
Burmistrz podziękował kierowniczce i pracownikom za ich wielkie serca dla domowników oraz ogromne zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu zawodowych obowiązków. Wręczył K. Nyczak-Walaszek drobne upominki oraz rozmawiał z pracownikami i domownikami o działalności placówki, a także o tym, co dzieje się w mieście i gminie. Wysłuchał m.in. podziękowań za wybudowanie ścieżki na łące rowerowej. – To wygodny skrót, kiedy idziemy na zajęcia i wracamy z nich do domów – mówił jeden z domowników.
 
- Staramy się likwidować rozmaite bariery i wspierać niepełnosprawnych mieszkańców w różnych dziedzinach życia – zapewnia R. Lorenz. 
1 2 3 4 5 6 ... 215