Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

20-02-2020

Konkurs na kampanię społeczną

Ilustracja do informacji: Konkurs na kampanię społeczną
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza konkurs na kampanię społeczną, której tematem jest gospodarka wodna.
 
 
20-02-2020

Informacja o przetargach

Ilustracja do informacji: Informacja o przetargach
Informacja Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp. o przetargach na sprzedaż nieruchomości. 
19-02-2020

Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz
Burmistrz Międzyrzecza informuje o możliwości składania wniosków o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 
Uchwałą Rady Miejskiej z 19 czerwca 2017 r., w Gminie Międzyrzecz wprowadzono wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”. Zgodnie z paragrafem 3 Regulaminu oraz kryteriów w sprawie trybu nadawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” prawo do składania wniosków mają:
-   Burmistrz Międzyrzecza,
-   organizacje społeczne, stowarzyszenia działające na terenie gminy Międzyrzecz,
-   grupa mieszkańców licząca co najmniej 50 osób,
-   Komisje Rady Miejskiej.
 
Wyróżnienie nadawane jest za wybitne osiągnięcia we wszystkich możliwych dziedzinach  rozwoju, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.
 
Wyróżnienie może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom,  jako wyróżnienie indywidualne.
 
Wyróżnienie może być nadane zarówno za działalność długotrwałą, jak też za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu.
 
Wnioski o przyznanie wyróżnienia można składać do 30 marca 2020 r. w sekretariacie pok. 201 , ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz. Wnioski należy kierować do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Wnioski można pobrać:
- na stronie www.miedzyrzecz.pl (zakładka Mieszkaniec),
- w  Wydziale Spraw Społecznych, ul. Rynek 1, pok.103.
 
 
 
19-02-2020

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Ilustracja do informacji: Ruszyła kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 17 lutego i potrwa do 4 marca. Odbywa się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rokitniańskiej 1.
 
 
Zasadnicza służba wojskowa została wprawdzie zawieszona w naszym kraju już ponad dziesięć lat temu, ale mężczyźni oraz kobiety, które kończą lub ukończyły średnie lub wyższe szkoły medyczne, weterynaryjne i o kierunkach psychologicznych, nadal podlegają tzw. kwalifikacji wojskowej, której celem jest ustalenie zdolności danej osoby do pełnienia służby wojskowej. W tym roku przed komisją powinni się stawić mężczyźni urodzeni w 2001 r., a także w latach 1996-2000, którzy do tej pory nie stawili się na kwalifikacji.
 
W Międzyrzeczu kwalifikacja odbywa się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rokitniańskiej 1.
 
Szczegółowe informacje o kwalifikacji wojskowej
 
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności: 
 
- kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej. Aktualnie, nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, w związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczono kategorię A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy,
- kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
- kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, 
- kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.
 
W przypadku, gdy komisja lekarska, po badaniu ogólnym osoby oraz weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej nie będzie w stanie określić kategorii zdolności, może skierować osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, badaniom specjalistycznym, obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkowe i wynika z art. 26 ustawy.

Powiatowa komisja lekarska wyda każdej osobie pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej ustalając jedną z kategorii zdolności. Osoba niezadowolona z orzeczenia może wnieść odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej - w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia (lub skutecznego jego doręczenia). W trakcie biegu tego terminu, każda ze stron postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (na piśmie), a z chwilą złożenia takich oświadczeń przez wszystkie strony, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne. Strony, składając takie oświadczenia, zrzekają się również prawa do wniesienia skargi do sądu – art. 13 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę do osobistego stawienia się w siedzibie komisji, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. 

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu (55) lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu (60) lat życia.
18-02-2020

Gmina ogłosiła przetarg na żłobek

Ilustracja do informacji: Gmina ogłosiła przetarg na żłobek
Żłobek dla dzieci do trzeciego roku życia ma powstać w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że zwycięzca ogłoszonego przez gminę przetargu ma przygotować dokumentację i potem wybudować żłobek na 48 miejsc. Oferty należy składać w siedzibie władz miejskich do 26 lutego.
 
Wyniki przetargu poznamy pod koniec miesiąca, natomiast Klub Dziecięcy zostanie otwarty najpóźniej w grudniu br. Gmina otrzymała dwie dotację na wybudowanie i wyposażenie tej jakże potrzebnej placówki!
 
– Żłobek powstanie koło przedszkola nr 4 Bajkowa Kraina przy ulicy Zachodniej.  Poza salami dla maluszków, w budynku znajdować się będzie kuchnia  i zaplecze socjalne. Ma być tak zaprojektowany, żeby potem można go było rozbudować – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Burmistrz zaznacza, że gmina otrzymała aż dwie dotację na wybudowanie i wyposażenie placówki.  W sierpniu ub.r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał gminie 787 tys. zł na utworzenie i prowadzenie żłobka, a przed kilkoma tygodniami Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dołożyło gminie 1 mln. 584 tys. zł z programu Maluch Plus. Gwarancją rządowej dotacji jest promesa, którą burmistrz odebrał w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim z rąk europoseł Elżbiety Rafalskiej (byłej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), wiceministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Kazimierza Kuberskiego, oraz zastępcy wojewody Wojciecha Perczaka.
Jak podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz, Międzyrzecz otrzymał najwyższą z dotacji, przyznanych przez ministerstwo pięciu lubuskim gminom na wybudowanie żłobków. Cztery kolejne samorządy otrzymały pieniądze na utrzymanie istniejących już placówek, ale i w tym przypadku dotacje są niższe od tej, którą dostała nasza gmina.
 
Dlaczego żłobek powstanie właśnie przy przedszkolu nr 4? – Jest tam sporo miejsca. Początkowo chcieliśmy zaadoptować na ten cel budynek po dawnej przychodni przy ul. Konstytucji 3 Maja, ale rozmowy na temat odkupienia tego obiektu od szpitala zakończyły się fiaskiem. Dlatego postanowiliśmy wybudować nowy, funkcjonalny budynek  na naszej działce – mówi burmistrz. 
 
 
- Budowa żłobka będzie jedną z wielu inwestycji, realizowanych przez gminę w bieżącym roku. Największe z nich to rewitalizacja zieleni i miejsc rekreacyjnych oraz budowa czterech ulic na osiedlu nad Obrą – zaznacza Remigiusz Lorenz. 
 
18-02-2020

Dzieci podziękowały burmistrzowi

Ilustracja do informacji: Dzieci podziękowały burmistrzowi
Podziękowanie dla burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza za objęcie patronatem VI Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w przedszkolu Jutrzenka.
 
 
17-02-2020

Międzyrzecz zacieśnia międzynarodową współpracę

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz zacieśnia międzynarodową współpracę
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli udział w międzynarodowym sympozjum w Berlinie. W sobotę odwiedzili ich przedstawiciele władz miejskich, którzy spotkali się m.in. z burmistrzem berlińskiej dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf

 
Podczas międzynarodowego sympozjum w dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf w Berlinie młodzi Międzyrzeczanie debatowali o problemach młodzieży z rówieśnikami z kilku państw – m.in. Niemiec, Litwy i Słowacji. Panele dyskusyjne odbywały się w ośrodku młodzieżowym im. Anny Frank. W ostatnim dniu sympozjum odwiedzili ich przedstawiciele międzyrzeckich władz – burmistrz Remigiusz Lorenz, dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk-Lewy i kierownik Wydziału Spraw Społecznych w ratuszu Łukasz Ruta.
 
Międzyrzeczanie spotkali się m.in. z burmistrzem Charlottenburg-Wilmersdorf Reinhardem Naumannem. – Rozmawialiśmy o dalszej współpracy i sprawach społecznych – podkreśla burmistrz.
 
Delegacja z Międzyrzecza wzięła udział w okolicznościowym koncercie oraz przekazaniu młodym Niemcom specjalnej budki na książki, przygotowanej kilka miesięcy wcześniej przez międzyrzeczan podczas polsko-niemieckich warsztatów w Berlinie.
 
- W marcu Niemcy przekażą nam podobną budkę, z której będą mogli korzystać mieszkańcy naszego miasta – dodaje R. Lorenz.
17-02-2020

Co z rondem w centrum miasta? Burmistrz nie mówi „nie”

Ilustracja do informacji: Co z rondem w centrum miasta? Burmistrz nie mówi „nie”
Dyskusja na temat ronda w centrum miasta toczy się w przestrzeni publicznej już od kilku lat. Ostatnio ożyła w portalach internetowych za sprawą publikacji w „Gazecie Lubuskiej”. Burmistrz Remigiusz Lorenz zwraca uwagę na pominięty w artykule bardzo ważny fakt, że gminne drogi krzyżują się tam z wojewódzkimi. – Przepisy mówią wyraźnie, że w takich sytuacjach inwestorem musi być Zarząd Dróg Wojewódzkich - zaznacza burmistrz. 
 
 
Po publikacji w „Gazecie Lubuskiej” i na portalu miedzyrzecz.naszemiasto.pl w internecie ożyła dyskusja na temat ewentualnej budowy ronda w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej, Mieszka I, 30 Stycznia i Kazimierza Wielkiego. Wielu internautów widzi potrzebę takiej inwestycji, choć niektórzy są jej przeciwni. Co na to władze miejskie? Burmistrz wsłuchuje się w głosy mieszkańców i nie mówi „nie”. Zaznacza jednak, że dwie gminne ulice – Kazimierza Wielkiego i Mieszka I – krzyżują się tam z ulicami Młyńską i 30 Stycznia, którymi administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 
- Drogi wojewódzkie są nadrzędne wobec dróg gminnych. Zgodnie z przepisami, w takich sytuacjach za ewentualną przebudowę odpowiada właściciel ważniejszych dróg, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. Szkoda, że autor artykułu pominął ten ważny fakt w swoim artykule – dodaje R. Lorenz.
 
Burmistrz zaznacza, że problemy komunikacyjne powinna rozwiązać wschodnia obwodnica miasta, a jednym z jej ogniw ma być właśnie rondo, które ma powstać na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej – za ostatnimi budynkami przy tej ulicy – i przyszłej drogi obwodowej, która ma połączyć ulice Poznańską z Rokitniańską. Rozpoczęcie inwestycji zależy jednak od tego, czy gmina otrzyma dotację na budowę mostu drogowego na Obrze z rządowego programu Mosty dla Regionów.
 
- Analizując obie inwestycję pod względem ich wpływu na rozwój gminy, wykonanie obwodnicy jest bardziej uzasadnione, niż rondo. Ułatwi nam uzbroić tereny pobliskiego osiedla Nad Obrą i przyciągnie inwestorów, a po drugiej stronie rzeki pozwoli na uzbrojenie powstającego tam Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego nr 2, gdzie powstaną nowe miejsca pracy. Obwodnica nie tylko odciąży ruch kołowy w centrum miasta, ale również będzie jednym z filarów jego rozwoju gospodarczego. Dlatego dla jest znacznie ważniejsza dla mieszkańców, niż rondo w centrum – akcentuje samorządowiec.  
 
Wniosek o dotację na most i drogi dojazdowe został złożony w marcu ub.r. i od tej pory Urząd Miejski czeka na decyzję. Jeśli gmina będzie zmuszona do odstąpienia od inwestycji, lub odłożenia jej w czasie, jej władze rozważają budowę ronda w centrum miasta. – Jak już wcześniej wyjaśniałem, inwestorem musi być jednak właściciel ważniejszych dróg, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina może tylko udzielić mu wsparcia, co też chętnie uczynimy – dodaje.
 
Burmistrz zaznacza, że podobne problemy występują w innych miejscach. Np. na skrzyżowaniach ulicy Konstytucji 3 Maja ze Stoczniowców Gdańskich i Marcinkowskiego., gdzie kierowcy ciężarówek z długimi naczepami mają problemy z manewrem skrętu i stwarzają zagrożenie dla innych pojazdów. Wielu mieszkańców domaga się wybudowania tam rond i wskazuje na fakt, że jest tam wystarczająco dużo miejsca na takie rozwiązania. To drogi powiatowe, dlatego ruch należy do powiatu.
17-02-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 25 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz za 2019 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kęszycy Leśnej (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023 (projekt nr 6).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 7).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 (projekt nr 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Międzyrzecza (projekt nr 9).
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej - zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników (projekt nr 10).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
         w Międzyrzeczu
 
        Katarzyna Budych
14-02-2020

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 6 lutego 2020 r. zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – 2 osoby. Termin zgłaszania kandydatów 11 marca 2020 r.
 
Przy wyborach łaników zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 52 ze zm.)
Ustawa stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3.  ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 §7 i § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 §7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu i nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie pozostawia się bez dalszego biegu.
 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu http://www.bip.miedzyrzecz.pl, w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne).
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
 
Biuro Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
Rynek 1, pok. 203, tel. (095) 742 69 34 lub (095) 742 69 88
Poniedziałek 9.00 - 17.00 Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00 
1 2 3 4 5 6 ... 173