Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Zawarcie związku małżeńskiego

29-12-2015

Zawarcie związku małżeńskiego

1. Ślub cywilny

a) Wymagane dokumenty:

- aktualne dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi poświadczeniami zameldowania na pobyt stały
- skrócony odpis aktu urodzenia z opłaconą opłatą skarbową ( w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Międzyrzeczem )  - dotyczy panien i kawalerów
dodatkowo :
- skrócony odpis aktu małżeństwa z opłaconą opłatą skarbową wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód – w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Międzyrzeczem – dotyczy osób rozwiedzionych 
- skrócony odpis aktu zgonu z opłaconą opłatą skarbową – w przypadku gdy zgon współmałżonka został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Międzyrzeczem – dotyczy wdów i wdowców.
- cudzoziemcy :
* dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport
* odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego
* zaświadczenie o zdolności prawnej wraz z tłumaczeniem  wykonanym przez tłumacza przysięgłego 
Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu.
Przy składaniu dokumentów narzeczeni podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Miejscem złożenia dokumentów jest Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, Międzyrzecz, pokój nr 102, tel. 095 – 742 – 69 – 39, w dniach i godzinach otwarcia tutejszego Urzędu.
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł i uiszczona jest w siedzibie USC. 
 
2.  Ślub konkordatowy.

Przy zawarciu związku małżeńskiego w formie wyznaniowej, narzeczeni składają takie same dokumenty jak przy formie cywilnej w USC w miejscu zamieszkania ( zameldowania ) jednej ze stron, a następnie wydane  jest zaświadczenie. Zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wystawienia.