Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Informacje Wojewody

08-06-2021

Z wojewodą o szczepieniach

Ilustracja do informacji: Z wojewodą o szczepieniach
Szczepienia przeciw COVID 19 były tematem wideokonferencji wojewody Władysława Dajczaka z lubuskimi samorządowcami.
 

W przeprowadzonej zdalnie konferencji uczestniczył m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz. - Głównym tematem były szczepienia osób powyżej 65 roku życia. Zaszczepienie jak największej liczby mieszkańców jest obecnie jednym z priorytetów służby zdrowia – zaznacza międzyrzecki samorządowiec.
 
Przypominamy, że przed dwoma tygodniami z inicjatywy R. Lorenza w harcówce znajdującej się w hali sportowo-widowiskowej uruchomiono dodatkowy punkt szczepień, który czynny jest w piątki i soboty.
05-03-2021

Decyzja wojewody lubuskiego w sprawie czasowego zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy

Ilustracja do informacji: Decyzja wojewody lubuskiego w sprawie czasowego zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy
Na podstawie art. 11h ust. 1, 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na wniosek Burmistrza Międzyrzecza z 01 marca 2021 r.
 
 
polecam:
czasowe zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu,
w terminie od 02 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.
Z uwagi na szczególny charakter podejmowanych działań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych odstępuję od uzasadnienia. Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
lub ogłoszenia decyzji.
 
                                                                                          WOJEWODA LUBUSKI
                                                                                            Władysław Dajczak
 
02-11-2020

Zaproszenie Wojewody Lubuskiego do udziału w akcji „Niepodległa dla Hymnu”

Ilustracja do informacji: Zaproszenie Wojewody Lubuskiego do udziału w akcji „Niepodległa dla Hymnu”
 
Zbliża  się 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. W epidemii koronawirusa nie możemy celebrować Narodowego Święta Niepodległości w pełnej formie z należytą oprawą jak dotychczas, lecz pozostając w domach wciąż możemy zaangażować się w akcję Niepodległa do hymnu. Pomimo obostrzeń podtrzymajmy tradycję i w tym roku odśpiewajmy hymn państwowy w domach pokazując,
iż wciąż potrafimy się jednoczyć.
 
Wolna i niepodległa Polska to wartość wszystkich Polaków. Narodowe Święto Niepodległości to zarówno wydarzenia z 1918 roku oraz trwający wciąż proces odbudowy polskiej państwowości poprzez wszelkie przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie porządku publicznego, inwestycji dążących do rozwoju kraju i umożliwiające organizację życia codziennego Rodaków. Podczas minionych edycji akcji Niepoległa do hymnu, Mazurek Dąbrowskiego hucznie zabrzmiał w oficjalnych uroczystościach państwowych oraz innych spotkań na terenie kraju oraz poza jego granicami.
 
Aktualnie, w sytuacji ogólnoświatowej pandemii, zachęcam do celebracji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę w skromnym gronie poprzez odśpiewanie hymnu państwowego w samo południe tego dnia. Zachęcam również do wywieszenia biało-czerwonej flagi przed domem, na balkonie oraz do złożenia symbolicznych wiązanek i zniczy w miejscach upamiętniających podniosłe wydarzenia sprzed 102 lat bez udziału zgromadzonych mieszkańców oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Ważne, żebyśmy pokazali w tych trudnych czasach, iż wciąż potrafimy się jednoczyć oraz solidarnie okazać nasz patriotyzm.
           
Jestem przekonany, że owa forma lekcji patriotyzmu, dzięki wzajemnemu wsparciu w tym trudnym czasie, dotrze do szerokiego grona pozostając ważnym i miłym wspomnieniem. Wielokrotnie Lubuszanie pokazali, że chcą się angażować w świętowanie ważnych rocznic, więc w tym roku również świętujmy razem, wywieśmy flagę okazując dumę z naszych barw narodowych.
 
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
27-04-2020

Koronawierus: Decyzja Wojewody Lubuskiego

Ilustracja do informacji: Koronawierus: Decyzja Wojewody Lubuskiego
Decyzja Wojewody Władysława Dajczaka o przedłużenie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa lubuskiego, w terminie od 27 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. w placówkach wsparcia dziennego; dziennych domach i klubach seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+ , środowiskowych domach samopomocy i   warsztatach  terapii zajęciowej.
 
 
Decyzja
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2   
polecam:
Starostom, Prezydentom Miast, Burmistrzom Wójtom
z terenu województwa lubuskiego
 
przedłużenie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa lubuskiego, w terminie od 27 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. w:
  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. dziennych domach i klubach seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+ ;
  3. środowiskowych domach samopomocy;
  4. warsztatach  terapii zajęciowej.
 
Z uwagi na szczególny charakter podejmowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych odstępuję od uzasadnienia.  Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni
od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
           
WOJEWODA LUBUSKI
              
                                                                                      Władysław Dajczak 
10-04-2020

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ilustracja do informacji: Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
 
 
 
 
Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
 
Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przed­siębiorców działających przed 1 lute-go 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wy­nagrodzenia), którzy opłacają skład­ki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społecz­ne, ubezpieczenie zdrowotne, Fun­dusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsię­biorca, jak i pracujące dla niego oso­by zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecz­nych w okresie zwolnienia ze składek.
Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macie­rzyństwa, jeżeli byli objęci dobrowol­nym ubezpieczeniem chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Ze zwolnienia ze składek nie sko­rzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wy­nika to z regulacji UE.
Przykład 1
Spółka komandytowa zajmująca się doradztwem ubezpieczeniowym za­trudnia na 29 lutego 2020 r. 3 pracow­ników oraz 2 osoby na umowę zlece­nia. Prowadzi działalność od listopa­da 2007 r. Złożyła 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o zwolnienie z opłaca­nia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Spółka nie znajdowała się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. Musi składać dokumenty rozliczenio­we  do 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły i robi to zawsze w terminie.
Spółka ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwie­cień i maj 2020 r., ponieważ zgłoszona była jako płatnik składek przed 1 lu­tego 2020 r. oraz na dzień 29 lute-go 2020 r. do ubezpieczeń zgłaszała 5 osób (mniej niż 10 ubezpieczonych). Zwolnienie z opłacania składek nastą­pi dopiero po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.
Przykład 2
Pan Michał prowadzi działalność, w ramach której zajmuje się coachin­giem i mentoringiem dla prezesów firm, szczególnie w zakresie wystąpień publicznych. Prowadzi jednoosobo­wo działalność gospodarczą od marca 2013 r. i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Składki opła­ca od najniższej podstawy. W marcu 2020 r. osiągnął przychód w wysoko­ści 20 tys. zł, w kwietniu 2020 r. przy­chody wyniosły 10 tys. zł. Pan Mi­chał nie znajdował się w trudnej sy­tuacji 31 grudnia 2019 r. Pan Michał 20 czerwca 2020 r. złoży e-wniosek
o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r.
Pan Michał ma prawo do zwolnie­nia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., ponieważ:
zgłoszony był jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,
jego przychody w kwietniu (pierwszy miesiąc, za jaki wnioskuje o zwolnie­nie z opłacania składek) były niższe niż 15 681 zł.
Nie musi składać dokumentów roz­liczeniowych, bo jest zwolniony z obo­wiązku ich składania – ZUS sporządza dokumenty za płatnika.
Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne(umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagro­dzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku osób wykonujących umowy cywilnopraw­ne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadcze­nie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługu­je w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Aby uzyskać świadcze­nie, przychód w miesiącu poprzedza­jącym miesiąc złożenia wniosku nie nie może przekraczać 300% przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszone­go przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień zło­żenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.
 
Przykład 1
Pan Maciej jest kelnerem w kawiar­ni. Pracuje na podstawie umowy zle­cenia zawartej od 10 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony. Z umowy zlece­nia wynika, że otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1500 zł. Właścicielka kawiarni potwierdziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacznie mniej klientów, a od 14 mar­ca 2020 r. kawiarnia jest zamknięta z powodu COVID-19. W marcu 2020 r. przychód pana Macieja z umowy zle­cenia wyniósł 600 zł. Na wniosek pana Macieja właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świad­czenie postojowe.
Pan Maciej otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wy­sokości 2080 zł, bo spełnia następują­ce warunki:
{C}     {C}podlegał ubezpieczeniom społecz­nym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych, np. umowy o pracę),
{C}     {C}umowa zlecenia została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
{C}     {C}właścicielka kawiarni potwierdziła przestój spowodowany wystąpie­niem COVID-19,
{C}     {C}w marcu wynagrodzenie pana Ma­cieja było niższe od 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).
 
Przykład 2
Pan Olaf jest reżyserem. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Zawarł 28 stycznia 2020 r. umowę o dzieło na film dokumentalny. Zgodnie z umo­wą, po odbiorze filmu otrzyma wyna­grodzenie w wysokości 14 000 zł. Ze względu na zagrożenie epidemiczne za­mawiający odstąpił od umowy 15 mar­ca 2020 r. Pan Olaf wystąpił do zama­wiającego i ten złożył 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
Pan Olaf otrzyma świadczenie po­stojowe za kwiecień 2020 r. w wyso­kości 2080 zł, bo:
{C}     {C}umowa o dzieło została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
{C}     {C}określone w umowie wynagrodze­nie jest wyższe od 1300 zł i niższe od 15 595,74 zł. (300% przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień zło­żenia wniosku).
 
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagro­dzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Żeby uzyskać to świadczenie, przychód w miesiącu po­przedzającym miesiąc złożenia wnio­sku nie może przekraczać 300% prze­ciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłoszone­go przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień zło­żenia wniosku). Poza tym rozpoczę­cie działalności musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r. Przychód w miesią­cu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także sa­mozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r., jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego mie­sięcznego wynagrodzenia z poprzednie­go kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emery­turach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy ko­rzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wy­sokości 1300 zł.
Przykład 1
Pan Adam prowadzi zakład szewski od kwietnia 2015 r. Podatek rozlicza we-dług karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Ze wzglę­du na zagrożenie epidemiczne w mar­cu miał mniej klientów. Złożył 1 kwiet­nia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
Pan Adam otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
Pan Adam spełnia warunki:
{C}     {C}podlegał ubezpieczeniom społecz­nym tylko jako przedsiębiorca,
{C}     {C}rozlicza podatek według karty po­datkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT,
więc przysługuje mu świadczenie po­stojowe w wysokości 1300 zł.
Przykład 2
Pani Krystyna prowadzi wyłącznie za­kład fryzjerski. Prowadzi go od listopa­da 2019 r. Ze względu na zagrożenie epidemiczne już w lutym 2020 r. wi­zyty odwołało 25% klientek, a w mar­cu ponad 50%. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie po­stojowe.
W lutym 2020 r. jej przychody wy­niosły 5000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60%.
Pani Krystyna otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł.
Pani Krystyna spełnia warunki:
{C}     {C}podlega ubezpieczeniom społecz­nym tylko jako przedsiębiorca,
{C}     {C}rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
{C}     {C}jej przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego i nie przekroczył 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wyna­grodzenia z IV kwartału 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).
Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Z ulgi może skorzystać każdy płatnik składek. Dotyczy składek za przed­siębiorcę i pracujące dla niego oso­by. Nie ma znaczenia od kiedy płat­nik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrud­nieni.
Ulga dotyczy składek od stycz­nia 2020 r. Dzięki uldze można opła­cić składki do ZUS w dłuższym cza­sie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie po­niesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po termi­nie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
Przykład 1
Pani Grażyna prowadzi duży zakład kosmetyczny. Ze względu na zagro­żenie epidemiczne już w lutym wizy­ty odwołało 35% klientek, a w mar­cu ponad 50%. Pani Grażyna nie mia­ła środków na opłacenie składek za styczeń, luty i marzec 2020 r. Złoży­ła e-wniosek 8 kwietnia 2020 r. o roz­łożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2020 r. (łącznie ze składką za marzec 2020 r.). We wniosku wskazała, że spłatę na­leżności może rozpocząć od czerwca 2020 r. i spłacić zadłużenie w 12 ra­tach.
Pani Grażyna może uzyskać zgo­dę na układ ratalny obejmujący skład­ki za styczeń i luty wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień złoże­nia wniosku (8 kwietnia 2020 r.) oraz za marzec (wniosek złożony przed ter­minem płatności, więc bez odsetek za zwłokę). Do układu ratalnego nie bę­dzie naliczona opłata prolongacyjna.
Przykład 2
Pan Michał złożył 19 marca 2020 r. e-wniosek o odroczenie terminu płat­ności składek za luty, marzec i kwie­cień 2020 r. w trybie uproszczonym. Zakład pozytywnie rozpatrzył wnio­sek i odroczył składki odpowiednio
o 3 miesiące. ZUS powiadomił płatni­ka o przygotowanym aneksie, w któ­rym zniesiona została opłata prolon­gacyjna. Płatnik składek zwrócił się z e-wnioskiem o dodatkową zmianę warunków odroczenia terminu płat­ności, wydłużając spłatę składek
o dodatkowy miesiąc.
 
Pan Michał ma możliwość anek­sowania umowy o odroczeniu termi­nu płatności składek za luty, marzec i kwiecień poprzez wydłużenie terminu zapłaty każdej składki odpowied­nio do 4 miesięcy, bez opłaty prolon­gacyjnej.
Przykład 3
Sieć hoteli zatrudniająca 256 pracow­ników w związku z wprowadzony­mi ograniczeniami w przemieszczaniu osób ze względu na zagrożenie epi­demiczne odnotowała straty w marcu i kwietniu 2020 r.
Na 31 grudnia 2019 r. sieć miała niewielkie zadłużenie za okres 4 mie­sięcy i negocjuje warunki spłaty zadłu­żenia.
W jaki sposób można ubiegać się
o wsparcie w ZUS?
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykry­zysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:
{C}                    {C}RDZ – wniosek o zwolnienie z opła­cania składek,
{C}                    {C}RSP-C – wniosek o świadczenie po­stojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zama­wiający),
{C}                    {C}RSP-D – wniosek o świadczenie posto­jowe dla prowadzących działalność,
{C}                    {C}RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatno­ści lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolon­gacyjnej.
 
Wszystkie te wnioski są dostęp­ne online – na Platformie Usług Elek­tronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski można złożyć:
{C}·                    {C}przez internet na PUE ZUS,
{C}·                    {C}za pośrednictwem poczty,
 
• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty z napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kon­taktu z pracownikiem ZUS).
W przypadku problemów z wypeł­nieniem wniosku, można liczyć na po­moc pracowników ZUS. Można kon­taktować się z nimi telefonicznie.
Do dyspozycji klientów są:
{C}§  {C}specjalne nr telefonu dostępne w dni robocze (pn.–pt.) w godzinach 7–15:
{C}·             {C}nr telefonu 22 290 87 01
– obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwaran­tannie lub izolacji,
– obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z za­mknięciem żłobka, klubu dzie­cięcego, przedszkola, szkoły,
{C}·        {C}nr telefonu 22 290 87 02; nr tele­fonu 22 290 87 03 – obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców,
{C}§  {C}ogólnopolska infolinia pod nume­rem telefonu 22 560 16 00 dostęp­na w dni robocze (pn.–pt.) w godzi­nach 7–18.
Po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej), należy wybrać odpo­wiedni temat rozmowy:
1 − Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
2 – Renty i emerytury,
3 – Zasiłki,
4 – Informacje dla ubezpieczonych,
5 – Informacje dla płatników,
7 – Wsparcie dla przedsiębiorców,
9 – Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwaran­tannie lub izolacji.
10-04-2020

Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Ilustracja do informacji: Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie §17 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31.03.2020 (Dz. U. z 2020, nr 566) do dnia 11 kwietnia 2020 wprowadzony jest zakaz korzystania z terenów zieleni. 
 
 
Terenami objętymi tym zakazem są również szlaki udostępnione dla ruchu pieszego, rowerowego i jazdy konnej wierzchem w rezerwatach przyrody województwa lubuskiego.
 
Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń.
05-04-2020

Koronawirus: Ministerstwo Edukacji zaostrza przepisy

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Ministerstwo Edukacji zaostrza przepisy
Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
 
 
Minister Edukacji Narodowej podpisał 3 kwietnia  rozporządzenie w tej sprawie. Ograniczone funkcjonowanie przedszkoli i szkół specjalnych w podmiotach leczniczych
 
27-03-2020

Koronawirus: Informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia
Koronawirus: Informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia
 
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące koronawirusa.
26-03-2020

Koronawirus: Ograniczenia w przekraczaniu granicy

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Ograniczenia w przekraczaniu granicy
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.
 
 
Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.
 
Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. 
 
Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.
26-03-2020

Koronawirus: Zasady postępowania w czasie epidemii

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Zasady postępowania w czasie epidemii
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przypomina o rekomendowanych przez Marlenę Maląg – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zasadach postepowania dotyczących mieszkańców i uczestników ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 
1 2