Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Inwestycje gminne

20-03-2018

Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

Obecnie przebudowywany jest obiekt Stadionu Miejskiego w zakresie części lekkoatletycznej. Przedmiotowe zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie prefabrykowanej bieżni lekkoatletycznej 6-cio torowej o nawierzchni poliuretanowej, ponadto powstaną rozbiegi do skoku o tyczce, skoku wzwyż, w dal i trójskoku, klatka do rzutu młotem/dyskiem, rozbieg do rzutu oszczepem, pchnięcie kulą. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane nowe ogrodzenie wewnętrzne płyty głównej Stadionu oraz nowe trybuny od strony kortów tenisowych.
Na chwilę obecną wykonano roboty ziemne, warstwę podbudowy z tłucznia oraz odwodnienie liniowe, rozpoczęto budowę chodnika w zakolu południowym obiektu. Ponadto zakupiono cały osprzęt lekkoatletyczny. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy pomocy środków zewnętrznychw ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – edycja 2016.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej pod prefabrykowaną nawierzchnię syntetyczną bieżni.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Stadion

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Stadion 27.08.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uroczytse otwarcie Stadionu Miejskiego 15.09.2018r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego 15.09.2018r.

20-03-2018

Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 6

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych z pompą ciepła. Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe.Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zakończono prace związane z wymianą stolarki okiennej oraz zakończono docieplenie storpodachu. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem docieplenia ścian budynku szkoły.
Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 6 - 03.07.2018r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zakończenie inwestycji Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz nowy plac zabaw

20-03-2018

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Bukowiec

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie nowego odcinka drogi gminnejw miejscowości Bukowiec (odcinek od drogi powiatowej w kierunku Wyszanowa do bloków). Uzyskano stosowne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Droga wykonana zostanie o nawierzchniz kostki betonowej typ POLBRUK. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie odwodnienie drogi po przez kanalizację deszczową wraz z oświetleniem i chodnikiem. Łączna długość drogi objętej remontem wynosi około 420,0 mb a jej szerokość 5,50 m. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Bukowiec

Zakończenie inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20-03-2018

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi (bitumiczna), kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Na realizacje przedmiotowego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert na dzień 09.03.2018 roku. Przedmiotowe zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
Pięciokrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi w miejscowości Kaława. Każde z postępowań nie przyniosły rozstrzygnięcia w związku z czym gmina Międzyrzecz postanowiła podjąć próbę dokonania wyboru wykonawcy w ramach negocjacji z jednym Wykonawcą, co również nie przyniosło zamierzonego efektu.
20-03-2018

Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem remont pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu wraz z wymianą stropu. Przewidziano wymianę istniejącego pokrycia na nowe z dachówki karpiówki oraz wymianą elementów konstrukcyjnych dachu nie nadających się do ponownego użytkowania. Termin realizacji zadania określono do dnia 31.05.2018 roku. Inwestycję zakończono.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu

20-03-2018

Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego o średnicy 1000 mm na os. Zachodnim

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostanie przełożenia istniejącej rury przelewowej pobliskiego rowu. Obecnie kanał ø 1000 mm przebiega przez działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną co uniemożliwia sprzedaż przedmiotowych działek. Przełożenie przedmiotowego kanału umożliwi doprowadzenie działek do stanu w którym powstanie możliwość ich zbyć bez kolidujących elementów infrastruktury podziemnej. Obecnie trwają prace projektowew zakresie przełożenia ww. kanału.
20-03-2018

Budowa chodnika „na skróty” przez łąkę kolejową z ulicą Chrobrego od kładki drewnianej w Międzyrzeczu

Przedmiotowe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie wyniesionego (na skarpie) ciągu pieszego łączącego drewnianą kładkę przez rzekę Obrę z ulicą Chrobrego. Ponadto w ramach zadania powstanie również wyniesiony teren (do poziomu ciągu pieszego) z przeznaczeniem pod siłownię zewnętrzną.
Z uwagi na fakt iż teren przez który ma przebiegać projektowany ciąg pieszy jest terenem zagrożonym „podtopieniem” całość ciągu pieszego wykonana zostanie na skarpie wyniesionej względem istniejącej rzędnej. Trwają prace projektowe.
20-03-2018

Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko. Długość planowanego chodnika wynosi około 300,0 mb. Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika i wystąpiono z wnioskiem do właściwego organu administracji budowlanej o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych.
25-07-2018

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej - budynek byłego Ogniska Muzycznego

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Wykonawcą na realizacje przedmiotowej inwestycji. Obecnie wykonano wycinkę drzew, zdemontowano stolarkę okienną. Dokonano odkrycia ścian fundamentowych w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Obecnie przystąpiono do robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 18.06.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 28.06.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 30.08.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 20.09.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 04.10.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 05.11.2018r.

25-07-2018

Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej, Budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przy SP6, Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna

Opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna

1 ... 3 4 5 6 7