Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

02-07-2020

Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz na rok 2020. 
 
 
01-07-2020

Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz.
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu na środowisko. Zakres zmiany studium obejmuje cały obszar gminy.
Wyłożenie projektu nastąpi w dniach od 01 do 21 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim        w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w godzinach pracy urzędu, a także na stronie internetowej bip.miedzyrzecz.pl. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, w dniu 08 lipca 2020 r.          o godz. 12.00.
Zainteresowani mogą składać uwagi do studium oraz prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim                   w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um~@~miedzyrzecz~.~pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym do dnia 11 sierpnia 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
 
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1,          tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: e-mail. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: ido~@~miedzyrzecz~.~pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane (przez okres 30 lat, 5 lat, itp.) do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.
 
30-06-2020

Zarządzenie burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza Międzyrzecza
Zarządzenie burmistrza nr 54/2020 w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2020 r.
 
 
30-06-2020

Uwaga: Ważna informacja dla rolników

Ilustracja do informacji: Uwaga: Ważna informacja dla rolników
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.
 

 
30-06-2020

Gratulacje za wielkie serca

Ilustracja do informacji: Gratulacje za wielkie serca
Od 30 lat Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Okazją do podsumowania działalności, a także do złożenia gratulacji byłym i obecnym pracownikom było spotkanie, zorganizowane z okazji okrągłego jubileuszu placówki.
 
 
Ośrodek powstał utworzony został 2 maja 1990 r. Początkowo miał swoją siedzibę w kamienicy przy ul. Staszica, od kilkunastu lat mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego. W ciągu 30 lat zmienił się także zakres jego działalności. Pracownikom przybywa wciąż zadań, ale – jak zaznacza dyrektorka placówki Maria Górna – doskonale sobie radzą z wszystkimi wyzwaniami. Okazją do złożenia im podziękowań i gratulacji za ofiarną pracę było spotkanie, zorganizowane ostatnio w restauracji Tequila z okazji Perłowych Godów placówki.
 
W imieniu burmistrza Remigiusza Lorenza gratulacje dyrektorce i pracownikom złożył jego zastępca Tomasz Markiewicz.
 
- Serdecznie Państwu dziękuję za zaangażowanie i trudną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Szczególnie gorące gratulacje składam Pani Dyrektor Marii Górnej, która w ciągu ostatnich pięciu lat pracy na tym stanowisku dała się poznać jako doskonały menadżer, ale przede wszystkim jako osoba o wielkim sercu, która chętnie i z ogromnym taktem wspiera potrzebujących z naszej gminy. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Ludzi takich jak Wy – mówił.
 
Życzenia złożyli pracownikom także przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Grzegorz Skrzek. Obsypali wręcz M. Górną komplementami, kwiatami i razem z T. Markiewiczem wręczyli jej okolicznościowy ryngraf.
 
Do gratulacji dołączyła się także obecna na uroczystości skarbnik gminy Kamila Anioł-Szymańska. W spotkaniu wzięło udział około 40 byłych i obecnych pracowników OPS. M.in. wieloletnia dyrektorka ośrodka Halina Skrzydło. O ich dobry nastrój zadbał wodzirej i DJ z Pszczewa Eugeniusz Górny.  
 
Obecnie z rozmaitych świadczeń OPS korzysta około 2 tys. rodzin z naszej gminy. Znaczenie placówki podkreślał burmistrz w liście gratulacyjnym dla M. Górnej.
 
- Państwa wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka budzą szacunek i podziw, ale nade wszystko wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Międzyrzecz. Każdego dnia troskliwie i ofiarnie pochylacie się Państwo nad ludzkimi dramatami, niosąc ulgę potrzebującym i dając im nadzieję na lepsze jutro. Życzę Wam, aby dotychczasowe osiągnięcia były dla Państwa inspiracją do dalszych działań, a słowa wdzięczności za ofiarowaną pomoc i wsparcie motywowały Was do pokonywania trudów codziennej pracy, której celem jest dobro drugiego człowieka – napisał R. Lorenz.

Zobacz, czym Międzyrzecz kusi turystów
30-06-2020

Informacja Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej

Ilustracja do informacji: Informacja Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Dowiedz się, co to jest mediacja, koncyliacja i arbitraż. 
 
 
29-06-2020

Możesz pomóc niedosłyszącym dzieciom

Ilustracja do informacji: Możesz pomóc niedosłyszącym dzieciom
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO- zwraca się z prośbą o pomoc rzeczową potrzebną do przeprowadzenia turnusu rehabilitacyjnego dla grupy 20 dzieci niedosłyszących w terminie 11-25.07.2020 roku w Ośrodku Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym PIRAMIDA przy ul. Kołobrzeskiej 30, 73-330 Mrzeżyno.
 
 
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO- zwraca się z prośbą o pomoc rzeczową potrzebną do przeprowadzenia turnusu rehabilitacyjnego dla grupy 20 dzieci niedosłyszących w terminie 11-25.07.2020 roku w Ośrodku Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym PIRAMIDA przy ul. Kołobrzeskiej 30, 73-330 Mrzeżyno.
 
Głównym celem turnusu jest rehabilitacja społeczna dzieci z wadami słuchu i mowy. Cele dodatkowe to: rozwijanie umiejętności społecznych, kreatywnych, komunikacyjnych, adaptacyjnych, inteligencji emocjonalnej, zdolności do pracy w zespole, zapobieganie sporom, pokonywanie kryzysów. Tematem przewodnim tegorocznego turnusu jest – ”Mały Książe i podróż po planetach”. Różnego rodzaju sprzęty, zabawki i akcesoria szkolne związane z tym tematem są do realizacji ww. celów rehabilitacji niezbędne. Będą one również służyły w kolejnych latach innym dzieciom niedosłyszącym znajdującymi się pod opiekuńczymi skrzydłami Fundacji.
 
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszących ECHO w ramach podziękowania za okazane dobre serce dla dzieci oferuje umieszczenie Logo sponsorów na swoim fanpage’u i wzmiankę w postach opisujących kolonie. Jednocześnie fundacja zapewnia dostarczenie sponsorom i opublikowanie na Facebooku zdjęć z turnusu prezentujących zastosowanie otrzymanych przedmiotów.

Osoby i firmy które chcą dać dzieciom radość i zainteresowane są współpracą prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy z Panią Zuzanną Cygan 782135130 , mail: zuziamarzol~@~gmail~.~com.
 
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO upoważnia Panią Zuzannę Cygan do reprezentowania jej i podejmowania w jej imieniu wszelkich działań i inicjatyw związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyżej opisanego turnusu. W szczególności upoważnienie to dotyczy poszukiwania darczyńców gotowych ufundować zabawki i akcesoria potrzebne do przeprowadzenia turnusu i nagrody rzeczowe dla jego młodych uczestników.
 
W imieniu rehabilitowanych dzieci, jak i własnym za wszelkie wsparcie rzeczowe z góry bardzo dziękujemy!
 
29-06-2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
 
 
Kto może otrzymać pomoc?
 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
Gdzie szukać pomocy?
 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej
 
26-06-2020

Piesek czeka na opiekuna

Ilustracja do informacji: Piesek czeka na opiekuna
Piesek został znaleziony w Międzyrzeczu na ulicy Mieszka I. Jest młody i bardzo przyjazny , czeka na swojego opiekuna.
 
Jeśli ktoś rozpoznaje swojego przyjaciela, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 95 742 69 85 lub 511 199 924. Zapraszamy również osoby, które chciałyby zaopiekować się czworonogiem.
 
26-06-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie meteorologiczne
W piątek, 26 czerwca, w woj. lubuskim w godz. od 14.00 do 22.00 prognozuje się burze z opadami deszczu, miejscami do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.