Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Deklaracja dostępności

29-07-2020

Zmiana zasad obsługi klienta w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Zmiana zasad obsługi klienta w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu
W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Międzyrzeczu informuje, że bezpośredni dostęp do tutejszego Urzędu będzie niemożliwy do odwołania. Cały czas możliwy jest kontakt telefoniczny, zgodnie z załączonym wykazem.
 
 
Korespondencję można przesyłać pocztą, poprzez e-PUAP, e-mailem, bądź pozostawić w urnie wystawionej od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
 
Zapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.
 
On-line poprzez Twój e-PIT,  e-Deklaracje.
 
W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionej urny. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.
 
Skontaktuj się z Urzędem Skarbowym poprzez e-PUAP oraz telefonicznie:
 
PIT i zaświadczenia– nr telefonu 660557447, 660557448, 660557459.
VAT– nr telefonu 660557454, 660557458.
CIT– nr telefonu 660557460.
Spadki/darowizny– nr telefonu 660557477, 660557478.
Rejestracja podatników– nr telefonu 660557443, 660557444.
Egzekucja administracyjna– nr telefonu 660557485, 660557488.
Rachunkowość podatkowa – nr telefonu 660557494, 660557491.
Komórka wierzycielska– nr telefonu 660557480, 660557483.
Sprawy karne skarbowe-  tel. 660557454, 660557498.
Adres e-mail urzędu skarbowego:e-mail
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl
22-06-2020

Akcja „Kto głosuje, ten się liczy”

Ilustracja do informacji: Akcja „Kto głosuje, ten się liczy”
Zapraszamy miasta członkowskie Związku Miast  Polskich do aktywnego włączenia się w kampanię profrekwencyjną. Akcja „Kto głosuje, ten się liczy” ma zachęcić mieszkańców miast do udziału w głosowaniu w wyborach prezydenckich, które odbędą się już 28 czerwca.

- Udział w wyborach jest ważny, bo sprawia, że jesteśmy współodpowiedzialni za nasz los i przyszłość Polski. Dlatego ważne jest, aby nie tylko samemu pójść na wybory, ale także zachęcać innych - podkreśla Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
 
18-05-2020

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 12 maja 2020 r. zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – 2 osoby. Termin zgłaszania kandydatów  - 18 czerwca 2020 r.
 
 
Przy wyborach łaników zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 365 ze zm.)
Ustawa stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
6)posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)duchowni;
7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 §7 i § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 §7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu i nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie pozostawia się bez dalszego biegu.
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu http://www.bip.miedzyrzecz.pl, w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne).
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
 
Biuro Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
Rynek 1, pok. 203, tel. (095) 742 69 34 lub (095) 742 69 88
Poniedziałek 9.00 - 17.00 Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00 
 
 
(-) Burmistrz Międzyrzecza
      Remigiusz Roch Lorenz
31-03-2020

Deklaracja dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Miejski w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej miedzyrzecz.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miedzyrzecz.pl.
 • Status pod względem zgodności
Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa miedzyrzecz.pl jest:
- w częściowo zgodna pod względem technicznym,
- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 roku.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Miejski w Międzyrzeczu.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31.03.2020 r.
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony miedzyrzecz.pl – 06.11.2015
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie miedzyrzecz.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
  4. Pod adresem https://www.miedzyrzecz.pl/PL/3022/Kontakt/# dostępne są:
   • Dane teleadresowe siedziby Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
   • Informacje o dostępności architektonicznej
   • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
   • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
  5. Pod adresem https://www.miedzyrzecz.pl/PL/kontakt/3031/# dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat – Dariusz Brożek, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
   Pod adresem https://www.miedzyrzecz.pl/PL/3022/Kontakt/# dostępny jest numer telefonu 95 742 69 41, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
   Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  6. Urząd Miejski w Międzyrzeczu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej miedzyrzecz.pl była na poziomie WCAG 2.0.