Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

25-11-2020

Oświadczenie Gminy Międzyrzecz w sprawie nierzetelnej publikacji dotyczącej planowanej inwestycji koło wsi Rojewo

Ilustracja do informacji: Oświadczenie Gminy Międzyrzecz w sprawie nierzetelnej publikacji dotyczącej planowanej inwestycji koło wsi Rojewo
W związku z artykułem, który opublikowany został w dniu 24 listopada 2020 r. w przestrzeni publicznej (w internecie) informujemy, że wyżej wymieniona publikacja zawiera szereg nieprawdziwych informacji, które wprowadzają odbiorców w błąd i godzą w dobre imię gminy.
 
 
- Po pierwsze: Autor publikacji pisze:  „władze Międzyrzecza wydały pozytywną decyzję na budowę kopalni kruszywa w niedużej odległości od jeziora”, co sugeruje, że władze Międzyrzecza wyraziły zgodę na budowę kopalni. Tymczasem gmina Międzyrzecz wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzję środowiskową), która nie jest tożsama z pozwoleniem na budowę kopalni i eksploatację żwiru.
- Zgodnie z przepisami, przed wydaniem decyzji środowiskowej władze Międzyrzecza przesłały wniosek inwestora właściwym organom: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i spółce Wody Polskie. Oba organy uznały, że dane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziałowywania na środowisko. Dlatego gmina musiała wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Gdyby tego nie zrobiła, inwestor mógłby pozwać gminę do sądu.
- Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? W jej uzasadnieniu czytamy, „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją, w której dokonywana jest ocena oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Nie ustanawia ona żadnych uprawnień dla inwestora, stanowiących podstawę do podjęcia właściwych działań inwestycyjnych i nie może wywołać skutku w postaci jakichkolwiek zmian w środowisku. Służy ona jedynie ocenie, czy planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stanowi etap poprzedzający uzyskanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 Uooś. Fakt wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być bowiem oceniany jako okoliczność wyrządzająca szkodę dla środowiska lub powodująca trudne do odwrócenia skutki”.
- Realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu przez inwestora koncesji na eksploatację żwiru. W tym przypadku właściwym organem do wydania takiej decyzji jest marszałek woj. lubuskiego, a nie gmina.
 
Po drugie: Autor ilustruje publikację  mapą, na której błędnie zaznaczył lokalizację ewentualnej kopalni – kolejny raz wprowadzając Czytelników w błąd.  Wskazał na działkę 258/23, tymczasem decyzja środowiskowa dotyczy innego terenu: działek w obrębie geodezyjnym wsi Rojewo o numerach 13/10, 15/5 i 15/6 oraz sąsiadującej z nimi działki 252/6 w obrębie geodezyjnym wsi Kalsko.
 
Po trzecie: Autor publikacji pisze „niezrozumiałe jest podejście burmistrza Międzyrzecza, który tak beztrosko podszedł do tego typu inwestycji”. Autor nie wykazał jednak w rzetelny sposób rzekomej „beztroski” burmistrza i nie poparł tego żadnymi faktami. Na czym więc polega „beztroskie podejście burmistrza”? Na rzetelnym wykonywaniu obowiązków i przestrzeganiu przepisów?
 
Po czwarte: Autor publikacji pisze „Przecież w tak kontrowersyjnej sprawie niezbędna jest duża ostrożność, bo przecież wiadomo jakie zagrożenia niesie taka kopalnia. Skąd taki brak konsekwencji? Z jednej strony pozorowanie troski o jezioro Głębokie, a z drugiej strony sprowadzanie na jezioro zagrożenia”.
Na jakiej podstawie Autor publikacji oskarża władze o „sprowadzenie na jezioro zagrożenia”. Czy dysponuje wiarygodnymi ekspertyzami, uzasadniającymi takie oskarżenie?
 
Po piąte: Autor publikacji pisze: „kiedy odbyły się jakiekolwiek konsultacje społeczne w powyższej sprawie? Zapewne władzy są one niepotrzebne i być może ustawa nie przewiduje przy tego typu inwestycji konsultacji, niemniej dobry obyczaj wypadałoby uszanować”.
Gmina wydaje od kilku do kilkunastu decyzji środowiskowych rocznie. W takich przypadkach – zgodnie z przepisami – formą konsultacji są wywieszane w danych miejscowościach informacje o planowanych inwestycjach, z czego we wszystkich przypadkach gmina wywiązuje się w należyty sposób. Informacje te są także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy. W tym konkretnym przypadku, przed wydaniem decyzji w ratuszu odbyło się spotkanie  przedstawicieli sołectwa-mieszkańców, inwestora, planistów i urzędników.
 
Reasumując: Liczne błędy i nieprawdziwe informacje zawarte w w/w artykule dowodzą, że jego Autor nie wykazał się należytą starannością dziennikarską, czego wymagają od wszystkich dziennikarzy stosowne przepisy (Rozdział Drugi, Artykuł 12. Punkt 1. ustawy Prawo Prasowe). Przygotowując inkryminowany artykuł nie poprosił bowiem gminy o wyjaśnienia, ani o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Publikacja wprowadza w błąd odbiorów oraz w  nierzetelny sposób przedstawia działania władz gminy i godzi w ich dobre imię.
23-11-2020

Uwaga: Konsultacje społeczne

Ilustracja do informacji: Uwaga: Konsultacje społeczne
Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzeczna lata 2021-2030. Uwagi do opracowania mieszkańcy Gminy  i organizacje pozarządowe mogą przekazywać do 15 grudnia 2020 r.
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 to dokument, w którym są zawarte najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących w Gminie. Strategia będzie materiałem wyjściowym do opracowania i finansowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej Gminy w latach 2021-2030.
 
W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz mieszkańców. Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na trzy sposoby. Po pierwsze: poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej i przesłanie jej w wersji nieedytowalnej (plik pdf lub jpg) na adres: e-mail do 15 grudnia 2020r. Po drugie: przekazując informacje i opinie podczas dyżurów telefonicznych: do 15 grudnia  w godz. 12.00-14.00 pod numerem telefonu 95 742 78 27. Po trzecie: wypełnioną wersję papierowa można wrzucić do skrzynki pocztowej na budynku OPS lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B. 
 
ANKIETA KONSULTACYJNA
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2021-2030
 
 
Szanowni Państwo,
Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej  przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030. Jednym z etapów prowadzonych prac jest analiza efektów działań podejmowanych w ramach dotychczas obowiązującej Strategii.
Zebrane od Państwa informacje posłużą do opracowania nowego dokumentu, który zacznie obowiązywać od 2021 roku.
Wypełnioną ankietę należy przesłać w wersji nieedytowalnej (plik .pdf lub .jpg) na adres: e-mail
Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.
Aby udział w konsultacjach był ważny należy wypełnić i przesłać tylko jedną ankietę.
 
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania poprzez zaznaczenie wybranej odpowiedzi oraz wpisanie znaku X w poniższych tabelach.
 1. Jak ocenia Pan/i aktualne ogólne warunki życia mieszkańców naszej gminy?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź
 • Bardzo dobre
 • Dobre
 • Dostateczne
 • Złe
 • Nie mam zdania
 
 1. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia w Gminie? gdzie 5 = b. dobre, 4 = dobre, 3 = przeciętne, 2 = złe, 1 = b. złe
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
 
wyszczególnienie
1
2
3
4
5
Poziom opieki społecznej
 
 
 
 
 
Dostęp do opieki zdrowotnej (lekarze specjaliści, ośrodki zdrowia)
 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo publiczne
 
 
 
 
 
Warunki mieszkaniowe
 
 
 
 
 
Oferta edukacyjna placówek oświatowych
 
 
 
 
 
Dostęp do oferty kulturalnej (biblioteka, koncerty, wystawy itp.)
 
 
 
 
 
Organizacja czasu wolnego (koła, kluby sportowe, sport i rekreacja)
 
 
 
 
 
Dostęp do internetu
 
 
 
 
 
 
 1. Które problemy społeczne występujące na terenie Gminy Międzyrzecz Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Ubóstwo
 
Bezrobocie
 
Długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność
 
Problemy związane ze starzeniem się
 
Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaniedbanie dzieci
 
Rozpad więzi rodzinnych, samotne wychowywanie dzieci
 
Przemoc w rodzinie
 
Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
 
Przestępczość
 
Złe warunki mieszkaniowe
 
Bezdomność
 
Bezradność życiowa
 
Inne, jakie?
 
 1. Które problemy społeczne dzieci i młodzieży, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz, Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Przemoc rówieśnicza
 
Przemoc domowa
 
Uzależnienia
 
Choroby psychiczne/zaburzenia osobowości
 
Niewystarczające działania instytucji publicznych (takie jak szkoły, świetlice środowiskowe, itp.)
 
Niedobór zorganizowanych form spędzania wolnego czasu
 
Brak pozytywnych wzorców i autorytetów
 
Inne (jakie?)
 
 1. Które problemy społeczne osób z niepełnosprawnościami, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz, Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Bariery architektoniczne
 
Problemy finansowe
 
Problemy natury psychologicznej
 
Utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych / usług opiekuńczych
 
Brak ofert pracy
 
Inne, jakie?
 
 
 1. Które problemy społeczne osób starszych, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi. (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Brak opieki ze strony rodziny
 
Problemy zdrowotne
 
Brak odpowiedniej opieki medycznej
 
Samotność
 
Brak ofert spędzania wolnego czasu
 
Problemy mieszkaniowe
 
Problemy finansowe
 
Inne, jakie/
 
 
 1. Czy Pani/Pana zdaniem istnieją w Gminie Międzyrzecz inne istotne problemy społeczne (nieujęte w tej ankiecie) wymagające priorytetowego potraktowania?
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Rodzina – najlepszym środowiskiem rozwoju uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 5 odpowiedzi.)
 
Rozwój środowiskowych form wsparcia dziecka i rodziny w tym asystenta rodziny (np. świetlice środowiskowe, wychowawca podwórkowy)
 
Budowanie wczesnego systemu wspomagania dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych i emocjonalnych i edukacyjnych (np. rehabilitacja fizyczna, psychologiczna)
 
Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
 
Podejmowanie działań pomocowych mających na celu podniesienie poziomu życia rodzin z dziećmi
 
Zapewnienie zastępczych form opieki nad dzieckiem oraz tworzenie warunków do ich usamodzielnienia (rodziny zastępcze, „domy dziecka”)
 
Realizacja programów rządowych oraz tworzenie i realizacja lokalnych programów z zakresu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej
 
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej (rodziny zastępcze)
 
Wspieranie rodzin zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
 
Podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy
 
Podejmowanie działań ograniczających zjawisko przemocy w rodzinie oraz środowisku rówieśniczym
 
Działania pomocowe ukierunkowane na wychodzenie rodzin z kryzysu
 
Realizacja programów profilaktycznych oraz promowanie prawidłowych metod wychowawczych
 
Promocja dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
 
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadr (świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, „domy dziecka”)
 
Rozwijanie bazy informacyjnej o podmiotach wspierających rodzinę
 
Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami (praca z rodziną)
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?
 • nie
 •  raczej nie
 • raczej tak
 • tak
 
 1. Jeśli nie, to jakie są przyczyny braku bezpieczeństwa?
 • zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy)
 • słabe oświetlenie
 • brak patroli policyjnych
 • niewłaściwe zachowania pijących alkohol w miejscach publicznych
 • częste włamania i kradzieże
 • inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Bezpieczne społeczeństwo uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 4 odpowiedzi.)
Prowadzenie systematycznego monitoringu występujących i potencjalnych zagrożeń
 
Przygotowywanie i wdrażanie projektów eliminacji zagrożeń
 
Współdziałanie instytucji na rzecz zapobiegania zagrożeniom (służby socjalne, policja, szkoły, itp.)
 
Edukacja i aktywizacja w zakresie eliminowania zagrożeń
 
Określanie potrzeb w zakresie reagowania w sytuacjach wystąpienia różnorodnych rodzajów zagrożeń
 
Szacowanie i przygotowanie pomocy potrzebującym w stanach zagrożeń ich bezpieczeństwa
 
Tworzenie planów i procedur współdziałania dla określonych rodzajów zagrożeń zapewniających niezbędny ratunek i pomoc zagrożonym
 
Prowadzenie skutecznych działań interwencyjnych i ratowniczych w sytuacjach zagrożeń zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska
 
Zapewnienie warunków przetrwania i życia dla osób potrzebujących pomocy
 
Zapewnienie ludności ochrony i bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń cywilizacyjnych i powodowanych przez siły natury
 
Budowa zintegrowanego systemu reagowania na występujące zagrożenia
 
Wsparcie i pomoc w przetrwaniu po doznanych stratach spowodowanych zaistniałym zdarzeniem
 
Tworzenie materialnego zabezpieczenia potrzeb ludzi, którzy utracili w wyniku zdarzeń warunki mieszkalne i materialne
 
Zapewnienie opieki i możliwości radzenia po urazach traumatycznych (pomoc psychologiczna i terapeutyczna)
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
 •  
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Wysoka aktywność zawodowa uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Opracowywanie kierunków szkoleń w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy
 
Pomoc w diagnozowaniu predyspozycji zawodowych bezrobotnych w ramach usług doradczych
 
Zwiększenie aktywności biernych zawodowo oraz innych grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 
Promowanie idei uczenia się przez całe życie
 
Kreowanie postaw przedsiębiorczych
 
Wsparcie finansowe, prawne i doradcze osób bezrobotnych w samozatrudnieniu
 
Wsparcie finansowe przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy
 
Współpraca z organizacjami pracodawców
 
Obejmowanie programami osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby
z niepełnosprawnościami, osoby starsze)
 
Pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację projektów
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Troska o kondycję zdrowotną uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Realizacja programów profilaktycznych oraz działań edukacyjnych w zakresie zdrowia
 
Realizacja kampanii społecznych wzmacniających odpowiedzialność za swoje zdrowie
 
Wspieranie działań zachęcających mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu
 
Rozwój środowiskowych form wsparcia seniora
 
Wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego
 
Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rodzinnych związanych z uzależnieniami (kluby AA, pomoc rodzinom osób uzależnionych)
 
Działania edukacyjne skierowane do pracowników ochrony zdrowia
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Przyjazna polityka mieszkaniowa i przeciwdziałanie bezdomności uważa Pani/Pan za najważniejsze?
Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. Można wybrać max. 3 odpowiedzi.
 
Budowa gminnych lokali mieszkalnych
 
Pozyskiwanie lokali socjalnych
 
Racjonalne wykorzystanie gminnego zasobu mieszkaniowego
 
Dodatki mieszkaniowe
 
Obniżka czynszu najmu lokali mieszkalnych
 
Ułatwienie spłaty zadłużenia
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Wysoki poziom świadomości i aktywności społecznej mieszkańców w każdym wieku uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Współpraca różnych środowisk na rzecz rozwoju społecznego
 
Promowanie edukacji i aktywności społecznej
 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tożsamości narodowej i lokalnej
 
Poszerzanie możliwości kształcenia dorosłych
 
Finansowanie rozwoju kształcenia ustawicznego adekwatne do lokalnych potrzeb (zmiana zawodu)
 
Rozwój współpracy osób i instytucji na rzecz edukacji społecznej i aktywności lokalnej
 
Kształtowanie odpowiedzialności społecznej w obszarze funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych (wrażliwość społeczna)
 
Rozwój działań na rzecz integracji międzypokoleniowej
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Skuteczny system społecznego wsparcia oraz integracja środowiska lokalnego uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych
 
Pomoc w zapewnieniu środków na leki i leczenie
 
 
 
Pomoc w zapewnieniu opieki społecznej
 
Zbieranie informacji nt. sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 
Likwidacja barier architektonicznych, transportowych, technicznych, cyfrowych i w komunikowaniu się
 
Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami
 
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 
Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami
 
Opracowanie i realizacja gminnego standardu wychodzenia z bezdomności
 
Rozwój infrastruktury umożliwiającej czasowy pobyt osobom bezdomnym i pomoc
w odzyskiwaniu samodzielności życiowej (noclegownie, schroniska dla bezdomnych)
 
Wspieranie zatrudnienia socjalnego (np. praca dla osób z niepełnosprawnościami, osób wychodzących z bezdomności)
 
Wspieranie różnych form aktywności seniorów
 
Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla osób starszych
 
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osobistego i socjalnego osób starszych
 
Integracja cudzoziemców
 
Działania zmierzające do ograniczenia wszelkich form dyskryminacji
 
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23-11-2020

Sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Sesja Rady Miejskiej
We wtorek, 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Ze względu na pandemię koronawirusa, sesja przeprowadzona zostanie zdalnie. Będzie transmitowana w internecie na stronie www.miedzyrzecz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Sesje Rady Miejskiej – transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze. zm.) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) informuję, że 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
 
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/174/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (projekt nr 6).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030” (projekt nr 7).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 9).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych
 
---------------------------------------------------------
UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 
Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wprowadzam do porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zaplanowanej na 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 (zdalny tryb obradowania) następujące  projekty:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 10), który będzie stanowił punkt 13 porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 11), który będzie stanowił punkt 14 porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 12), który będzie stanowił punkt 15 porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyrzecz (projekt nr 13), który będzie stanowił punkt 16 porządku obrad
Tym samym poprzednie punkty porządku obrad od numeru 12. otrzymają numerację o cztery wyższą.
 
 
PRZEWODNICZĄCA RADY
Katarzyna Budych
23-11-2020

Srebrne gody Środowiskowego Domu Samopomocy

Ilustracja do informacji: Srebrne gody Środowiskowego Domu Samopomocy
Burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się z pracownikami i domownikami Środowiskowego Domu Samopomocy. Złożył im gratulację z okazji 25-lecie placówki i życzył kolejnych sukcesów w przełamywaniu życiowych barier.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy otwarto w listopadzie 1995 r. Mieści się w budynku Barki przy stadionie miejskim. Jest drugim domem dla mieszkańców z obniżoną sprawnością intelektualną i fizyczną. Podczas odbywających się tam zajęć domownicy uczą się pokonywać piętrzące się przed nimi problemy i życiowe bariery. Mówił o tym burmistrz Remigiusz Lorenz podczas spotkania z okazji jubileuszu placówki.
 
- Ćwierć wieku to 300 miesięcy, 1.305 tygodni i 8.132 dni. Właśnie tyle czasu poświęciliście Państwo domownikom, ucząc ich i wspierając w pokonywaniu piętrzących się przed nimi przeszkód oraz przełamywaniu życiowych barier. Nie sposób zmierzyć Waszego zaangażowania i poświęcenia, ani serca, które każdego dnia wkładacie w niesienie pomocy osobom, dla których Środowiskowy Dom Samopomocy stał się drugim domem – ciepłym i przyjaznym – czytamy w liście gratulacyjnym, który burmistrz odczytał podczas uroczystości i następnie wręczył kierowniczce ŚDS Katarzynie Nyczak-Walaszek.
 
Burmistrz podziękował kierowniczce i pracownikom za ich wielkie serca dla domowników oraz ogromne zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu zawodowych obowiązków. Wręczył K. Nyczak-Walaszek drobne upominki oraz rozmawiał z pracownikami i domownikami o działalności placówki, a także o tym, co dzieje się w mieście i gminie. Wysłuchał m.in. podziękowań za wybudowanie ścieżki na łące rowerowej. – To wygodny skrót, kiedy idziemy na zajęcia i wracamy z nich do domów – mówił jeden z domowników.
 
- Staramy się likwidować rozmaite bariery i wspierać niepełnosprawnych mieszkańców w różnych dziedzinach życia – zapewnia R. Lorenz. 
21-11-2020

Życzenia Burmistrza dla Pracowników Socjalnych

Ilustracja do informacji: Życzenia Burmistrza dla Pracowników Socjalnych
Życzenia Burmistrza dla Pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
 
Dziękuję Wam za wielkie serca dla potrzebujących wsparcia mieszkańców
oraz zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu zawodowych obowiązków. 
Życzę Państwu, aby pomoc drugiemu człowiekowi przynosiła Wam satysfakcję
i była dla Was prawdziwym spełnieniem.
Niech owocem Waszej pracy będzie ludzka wdzięczność, przyjaźń i życzliwość.

Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz
19-11-2020

Do końca miesiąca zostaną ogłoszone nabory do nowego żłobka

Ilustracja do informacji: Do końca miesiąca zostaną ogłoszone nabory do nowego żłobka
Dobiega końca budowa żłobka, który powstaje przy ul. Zamoyskiego – koło przedszkola nr 4 „Bajkowa Kraina”. Będzie drugim domem dla 48 maluszków w wieku od jednego roku do trzech lat. Burmistrz Remigiusz Lorenz ubiega się o pieniądze na budowę kolejnego żłobka.
 
- Obecnie trwają prace nad dokumentami rekrutacyjnymi dotyczącymi zarówno naboru dzieci, jak i do pracy w żłobku. Harmonogram opublikujemy do końca listopada na stronie internetowej gminy i w portalach społecznościowych – zapowiada Izabella Korejwo, która kieruje Gminnym Zespołem Oświaty.
 
Budowa żłobka jest kolejną inwestycją oświatową w gminie Międzyrzecz w ostatnich latach. Rozpoczęła się w lipcu br. Budynek o powierzchni ponad 300 m. kw. już stoi, obecnie trwają w nim prace wykończeniowe. Ostatnim etapem będzie zakup i instalacja nowoczesnego, funkcjonalnego i przyjaznego dzieciom wyposażenia.
 
Żłobek buduje firma Nor Bud z Bolewic. Gmina zapłaci jej 2 miliony 964 tysiące złotych. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza jednak, że finansowy wkład miasta będzie jednak dużo mniejszy. Jak to możliwe? - Otrzymaliśmy na ten cel dwie dotacje. W sierpniu ubiegłego roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał gminie 787 tys. zł na utworzenie i prowadzenie tej placówki, a w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dołożyło do budowy 1 mln. 584 tys. zł z programu Maluch Plus – wylicza samorządowiec.
 
Inwestycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Zwłaszcza rodziców maluszków. Dlatego burmistrz złożył wniosek o dotację na kolejny żłobek.
 
 
Ministerialne warunki, które muszą spełniać kandydaci na opiekunów w żłobku:
 
1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1)posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2)która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
 
2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1)wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2)średnie lub średnie branżowe oraz:
a)co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b)przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
 
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
19-11-2020

Szukamy opiekuna czworonoga

Ilustracja do informacji: Szukamy opiekuna czworonoga
Od wczoraj od godziny 15.00 w Żółwinie błąka się suczka. Może Twoja?
 
 
Suczka jest bardzo przyjazna, nie ma obroży. Może komuś uciekła? 
18-11-2020

Uwaga: Przetarg!

Ilustracja do informacji: Uwaga: Przetarg!
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowa 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 363/17 o pow. 0,0094 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00020125/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 65.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 8.204,92 zł,
Wysokość wadium: 6.500,00 zł
 
Termin i miejsce składania ofert pisemnych: oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na sprzedaż działki nr ewid. 363/17, ul. Ogrodowa 3”prosimy składać w Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, do dnia 15 grudnia 2020 r.
 
Część jawna przetargu odbędzie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości osobno na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 14 grudnia 2020 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 16 listopada 2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7, pokój nr 204, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
16-11-2020

Park zamiast zakrzaczonego śmietniska

Ilustracja do informacji: Park zamiast zakrzaczonego śmietniska
Między dawnym folwarkiem na Winnicy i Białym Mostem powstały tereny rekreacyjno-spacerowe. Mieszkańcy przecierają ze zdumienia oczy widząc, jak zakrzaczone śmietnisko zamieniło się w park.
 
Dróżka między Białym Mostem na Obrze i Winnicą to skrót dla mieszkańców os. Kasztelańskiego, którzy uczą się lub pracują w prawobrzeżnej części miasta. Przed rokiem musieli się przedzierać przez krzaki oraz forsować kałuże błota. W dodatku po zapadnięciu zmroku panujące tam ciemności odstraszały pieszych i rowerzystów od korzystania z tego skrótu. To już przeszłość. Obecnie most i dawny folwark łączy wyłożona kostką szeroka ścieżka, którą wieczorem oświetlają latarnie. Zniknęły też dzikie wysypiska i wysoka na kilka metrów hałda odpadów budowlanych.
 
- Zamontowaliśmy tam również ławeczki i kosze na śmieci, a na drzewach budki lęgowe dla ptaków – zaznacza Katarzyna Szadkowska z Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.    
 
Od głównej ścieżki wyprowadzono kilka dróżek. Jedna z nich przecina m.in. łąkę, na której zakwitły ostatnio kwiaty. - Aż trudno uwierzyć, że jeszcze rok temu było tutaj zarośnięte krzakami wysypisko – zaznacza pani Krystyna, którą spotkaliśmy w piątek na ścieżce.
 
Mieszkańcy dostrzegli i docenili zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich miesięcy w tym miejscu. Coraz częściej można tam spotkać spacerowiczów, którzy szukają wytchnienia od miejskiego zgiełku. – Bardzo dobrym pomysłem było zamontowanie wzdłuż ścieżki lamp i ławeczek – dodaje pani Krystyna.
 
Metamorfoza ścieżki nad Obrą i przylegających do niej terenów o łącznej powierzchni trzech hektarów jest jedną z odsłon kończącego się już programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji, o którym wiele razy pisaliśmy na naszych stronach internetowych i w lokalnych mediach. Przypominamy, że podobne zmiany zaszły w dziesięciu innych miejscach. Zasadzona tam około 40 tys. ozdobnych krzewów i drzew oraz zamontowano ławeczki, kosze na śmieci i drewniane pergole. W ramach tego projektu na os. Kasztelańskim powstało też boisko do minigolfa i sąsiadujący z nim tor przeszkodowy, a przy nowej ścieżce na łące kolejowej plenerowa siłownia.   
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że na efekty zmian musimy poczekać do wiosny, kiedy miasto zazieleni się i zakwitnie. To największa tegoroczna inwestycja w naszej gminie. Jej łączny koszt wynosi 10,2 mln zł. – Na jej realizacje dostaliśmy ponad 4,6 mln zł. z  programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dodaje R. Lorenz
16-11-2020

Uwaga mieszkańcy

Ilustracja do informacji: Uwaga mieszkańcy
Obwieszczenie wojewody lubuskiego
 
1 2 3 4 5 6 ... 215