Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

19-09-2016

Ogłoszenie o konkursie FIO 2017

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o konkursie FIO 2017
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych);
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
 
1. Rodzaj zadania.
Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.
Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:
Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);
Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).
 
Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację P FIO.
Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2017 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.
 
3. Zasady przyznawania dotacji.
Wysokość wnioskowanej dotacji:
- w Konkursie Ogólnym od 10 tys. zł do 100 tys. zł,
- w Priorytecie 1, Komponent Regionalny od 370 tys. do 902 tys. zł,
- w Priorytecie 1, Komponent Tematyczny do 1 mln zł,
- w Priorytecie 4, Komponent Działań Systemowych: od 10 tys. zł do 250 tys. zł.
 
Wymagany wkład własny:
 
wartość dotacji
 wkład własny
10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie
Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe
ponad 40 tys. zł do 100 tys. zł włącznie
Co najmniej 15% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 7,5% wartości dotacji wkład finansowy
 
 
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:
Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez Instytucję Zarządzającą.
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów lub Zespół Oceny Projektów, na podstawie karty oceny merytorycznej. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie formalnie i merytorycznie, ale występuje wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi min. 20 punktów) i wyższa ocena wynosi co najmniej 89 punktów, oferta kierowana jest do oceny III eksperta, który wypełnia kartę oceny dysponując podwójną pulą punktową (200 pkt.).
Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za spełnienie kryteriów strategicznych stanowi o miejscu danego projektu w rankingu. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają przedstawione ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. W kompetencji Ministra pozostaje możliwość weryfikacji oceny ekspertów (poprzez dokonanie oceny strategicznej). Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 r., dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
 
4. Terminy i warunki realizacji zadania.
Maksymalny czas realizacji zadania:
- w przypadku Priorytetu 1 (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny):
 od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 11 miesięcy),
- w przypadku Priorytetu 2 (Konkurs Ogólny):
 od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 11 miesięcy),
- w przypadku Priorytetu 3 (Konkurs Ogólny):
 od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 9 miesięcy),
- w przypadku Priorytetu 4 (Konkurs Ogólny):
 • od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 9 miesięcy),
- w przypadku Priorytetu 4 (Komponent Działań Systemowych):
 • od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., (do 11 miesięcy).
 
Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach P FIO.
 
5. Zasady składania ofert.
Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty (jedna oferta na oddział).
Wyjątkiem od powyższych zasad jest składanie oferty w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych.
 • Złożenie oferty w jednym z tych komponentów nie uniemożliwia złożenia oferty w Konkursie Ogólnym. W przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert, Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dofinansowań na realizację dwóch zadań);
 • Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą składać ofert w ramach tych komponentów.
 
6. Termin składania ofert.
Termin składania ofert na realizację zadań publicznych:
- w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4 przypada od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”).
- w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) przypada od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).
UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2017 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.
W celu złożenia oferty należy:
- wypełnić ofertę przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl,
- wysłać ofertę wraz z wymaganymi załącznikami poprzez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.
W ramach konkursu FIO 2017 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.
Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert (określonym co do godziny, z uwzględnieniem 5 minut tolerancji) określonym w niniejszym ogłoszeniu
Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Generatora Ofert FIO we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie.
Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.
 
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 kwietnia 2017 r.
8. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.
W roku 2015 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 637 ofert na kwotę 57 528 319,13 zł. Dziesięć przeznaczonych do dofinansowania podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.
W roku 2016 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do dofinansowania przeznaczono 476 ofert, na dzień 2 września 2016 r. wypłacono dotacje w wysokości 53 697 240,33 zł (III transze projektów trzyletnich dofinansowanych w 2014 r., II transze projektów dwuletnich dofinansowanych w 2015 r. oraz dotacje na realizację zadań zleconych w 2016 r.). 8 przeznaczonych do dofinansowania podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.
9. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
10. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
 
16-09-2016

Gminny Dzień Seniora

Ilustracja do informacji: Gminny Dzień Seniora
Z okazji tegorocznego XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora, Burmistrza Międzyrzecza i Starosta Międzyrzecki zapraszają na gminne obchody Dnia Seniora, które odbędą się 10 października br. o godz.11:00 w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. W programie przewidziano dwa panele tematyczne Zdrowy Senior oraz Bezpieczny Senior, występy artystyczne, stoiska promocyjne i słodką niespodziankę. Serdecznie zapraszamy wszystkich drogich seniorów!!!
 
15-09-2016

Ruszył projekt "Kobieta Przedsiębiorcza"

Ilustracja do informacji: Ruszył projekt "Kobieta Przedsiębiorcza"
15-09-2016

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.

13-09-2016

Zapraszamy na dyżur poselski

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na dyżur poselski
12-09-2016

W Lubuskiem ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Ilustracja do informacji: W Lubuskiem ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwie lubuskim. Każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.
 
Dotychczas Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pilotażowo wprowadzona była w trzech garnizonach. Teraz także mieszkańcy województwa lubuskiego mogą przekazać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa, które należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
 • informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
 • informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
 • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
 
Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy lubuskiej, miejskiej lub powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.
 
Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.
 
Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
 
                                                                                                                        KPP Międzyrzecz
 
08-09-2016

Oferta Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Diabetyków "Jeż"

Ilustracja do informacji: Oferta Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Diabetyków "Jeż"
 
Międzyrzecz, 2016-09-08
 
PZO.8031.8.2016.
 
 
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Diabetyków „Jeż” w Międzyrzeczu, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. Kampania zdrowia w zakresie diabetologii.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 j.t. ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną e-mail.
 
08-09-2016

Kolejne inwestycje w gminie

Ilustracja do informacji: Kolejne inwestycje w gminie
 • Zakończyła się przebudowa chodnika w Bobowicku. Była to inwestycja, którą zrealizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w porozumieniu z gminą. Gmina sfinansowała 40 % kosztów związanych z budową chodnika. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 106 987,92 zł, a zrealizowała ją firma Tombud Paweł Jeziorski. Zakres prac objął budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 – ul. Międzyrzecka w Bobowicku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą powiatową.
 
 • Dobiegła również końca budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na OW Głębokie. Gmina zrealizowała to zadanie dzięki pozyskanemu  dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 198 043,00 zł. W ramach inwestycji powstał okazały i kolorowy plac zabaw z wieloma różnymi urządzeniami oraz siłownia plenerowa. Inwestycja realizowana była jest przez firmę Dr Spil Polska z Katowic. Łączny jej koszt wyniósł 299 787,56 zł.
 
 • Przebudowana została droga przy cmentarzu radzieckim. Inwestycję wykonała firma Magdalena Górna-Racka, Firma Drogowa z Międzychodu, za kwotę 79.950 zł. W ramach porozumienia, masa asfaltowa przekazana została i dostarczona przez firmę Budimex.
  
 • W sierpniu rozpoczęła się przebudowa 300 m odcinka drogi w Świętym Wojciechu. Inwestycję realizuje firma Brubet za kwotę 867 tys. zł. Termin realizacji wyznaczony został na 30 października.
 
 • Zakończyła się procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy przebudowy dróg w Bukowcu i Gorzycy. Inwestycja zrealizowana zostanie w  systemie zaprojektuj-wybuduj przez Przedsiębiorstwo Drogowe Bud-Dróg Ryszard Kwapiszewski z Kożuchowa. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 2 mln zł i zakończy się w terminie do 29 września 2017 r. Jeszcze w tym roku wykonana zostanie przebudowa drogi w Pieskach, która potrwa do 30 listopada. Obecnie trwa procedura przetargowa, która ma na celu wyłonienie wykonawcy.
 
 • Do połowy listopada wykonany zostanie również chodnik przy ul. Stoczniowców Gd. Jest to inwestycja, którą wykonuje powiat w porozumieniu w gminą.
 
 • Do końca listopada, przy kładce przez Obrę powstanie 6 lamp. Inwestycję wykona firma Elmontaż z Międzyrzecza za kwotę 30 tys. zł. Ponadto kładka zostanie również zaimpregnowana, co ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie jej drewnianych elementów, zarówno przed czynnikami atmosferycznym, jak i korozją.
 
 • Wraz z końcem lipca podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla zadania pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim. Opracowanie przygotowane zostanie przez Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego z Zielonej Góry za kwotę 48.585 zł. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie 3 gmin: gminy Międzyrzecz, Przytoczna i Skwierzyna. W naszym mieście inwestycja dotyczy Parku Przemysłowego II. W ramach przedsięwzięcia – jako lider partnerstwa – we wrześniu zamierza złożyć wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków pomocowych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

08-09-2016

Uwaga mieszkańcy, głośna próba syren alarmowych

Ilustracja do informacji: Uwaga mieszkańcy, głośna próba syren alarmowych
Zgodnie z pismem otrzymanym z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, że dnia 22 września br. w godz. 12:00-12:30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych nadając sygnał akustyczny:
- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.
Również tego samego dnia, w godz. 16:00-22:00 przeprowadzony zostanie trening łączności w radiotelefonicznej sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego.
08-09-2016

XXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: XXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
12 września 2016 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nietoperek”.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie gminy Międzyrzecz na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie gminy Międzyrzecz na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie gminy Międzyrzecz na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie gminy Międzyrzecz na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk wielofunkcyjnych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2024.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Międzyrzecza.
 13.  Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej wewnętrznych organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
           w Międzyrzeczu
 
                                                                                                Maria Kijak