Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania sprzyjającego rozwojowi sportu w 2015 r.

Zarządzenie Nr 102/2015
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 października 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania sprzyjającego rozwojowi sportu w 2015r.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XLV/402/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz( Dz. U. Woj. Lub. z 2014r., poz. 1751)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania sprzyjającego rozwojowi sportu, realizowanego w 2015r. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 § 2. Ustalam treść ogłoszenia jak w załączniku do zarządzenia.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki