Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

09-12-2019

Sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Sesja Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że  17 grudnia 2019 r. o godz.9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 3).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt nr 4).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 (projekt nr 1).
 6. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej.
 9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Gospodarki Finansowej i przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi autopoprawkami.
 11. Głosowanie wniesionych propozycji poprawek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 2.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 (projekt nr 5).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt nr 6).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz odpłatną służebnością gruntową (projekt nr 7).
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 19. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
14-11-2019

Uwaga: Konkurs w ramach Pakietu dla Miast Średnich

Ilustracja do informacji: Uwaga: Konkurs w ramach Pakietu dla Miast Średnich
Chcielibyśmy poinformować o kontynuacji inicjatyw dedykowanych średnim miastom w ramach Pakietu dla Miast Średnich.
 
Do 28 listopada br.,  (do godz. 14:00), trwa nabór w działaniu 3.1 POWER, skierowany do uczelni wyższych (publicznych bądź niepublicznych), zlokalizowanych w miastach średnich do 240 tys. mieszkańców. Konkurs dedykowany jest wsparciu uczelni wyższych w rozwijaniu kompetencji studentów, istotnych dla sektora
nowoczesnych usług dla biznesu.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu, znajdują się na stronie instytucji organizującej nabór, tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
Poniżej przesyłamy bezpośredni link do ogłoszenia, gdzie w regulaminie znajdują się m.in. kryteria wyboru projektów, na podstawie których zostanie rozstrzygnięty konkurs.
 
21-10-2019

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
29 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz osób, o których mowa w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (projekt nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I (projekt nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz pomiędzy drogą wojewódzką nr 137 a drogą ekspresową S3 (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031 (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (projekt nr 7).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia pomników przyrody (projekt nr 8).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody (projekt nr 9).
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z kontroli wydatkowania funduszu sołeckiego w roku 2018 w Gminie Międzyrzecz.
 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z kontroli ciągłości sprawowania audytu przez organ wykonawczy Gminy Międzyrzecz w okresie od 1 stycznia 2017 r. do obecnie.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 19. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
            Katarzyna Budych
09-09-2019

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Informujemy, że 17 września 2019 r. o godz. 9:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Szczegółowe informacje wraz z porządkiem obrad znaleźć można poniżej:
 
 
13-06-2019

Imienne wyniki głosowań podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Imienne wyniki głosowań podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
Podczas ostatniej sesji, 11 czerwca, radni podjęli kilka ważnych uchwał. M.in. udzielili burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, a także zdecydowali o zaciągnięciu przez gminę kredytu w wysokości 3 mln. zł, który ma być przeznaczony na inwestycje.
 
Jak głosowali poszczególni radni nad projektami tych uchwał?
 
11-06-2019

Radni udzielili burmistrzowi absolutorium i wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu

Ilustracja do informacji: Radni udzielili burmistrzowi absolutorium i wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu
Podczas wtorkowej sesji Rada Miejska udzieliła absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi. Zgodziła się także na zaciągnięcie przez gminę kredytu w wysokości 3 mln. zł.

W sesji wzięło udział 20 z 21 radnych. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu głosowało 19 osób, jedna wstrzymała się od głosu. Nowością było wotum zaufania dla burmistrza. Uchwałę w tej sprawie poparło 18 radnych, dwoje wstrzymało się od głosu.
 
 
Kolejnym ważnym punktem sesji było głosowanie w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu w wysokości 3 mln. zł. Uchwała zapadła jednogłośnie: za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowali wszyscy radni. 
 
Burmistrz zaznacza, że przyjęcie uchwały w sprawie kredytu umożliwi realizację wielu inwestycji w mieście i gminie.
11-06-2019

Dr Jan Krajniak doceniony za zasługi dla gminy

Ilustracja do informacji: Dr Jan Krajniak doceniony za zasługi dla gminy
Naukowiec, przyrodnik, pedagog i popularyzator walorów turystyczno-krajobrazowych Ziemi Międzyrzeckiej dr Jan Krajniak otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.

Wręczenie wyróżnienia dla dra Jana Krajniaka odbyło się podczas wtorkowej sesji rady miejskiej. Laudację na jego temat wygłosiła przewodnicząca rady Katarzyna Budych. Zaznaczała, że choć Jan Krajniak jest doktorem, dla niej zawsze będzie profesorem, gdyż jest jego byłą uczennicą. Podkreślała jego działalność społeczną, pedagogiczną i naukową oraz liczne zasługi dla miasta i lokalnej społeczności.  

List gratulacyjny, kwiaty i ryngraf wręczył bohaterowi uroczystości burmistrz Remigiusz Lorenz. Gratulował mu także Jan Kijak, który wystąpił do rady miejskiej z wnioskiem o nadanie naukowcowi prestiżowego tytułu. Kolejny bukiet kwiatów dr Jan Krajniak otrzymał od nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego Moniki Kręciszewskiej i przewodniczącego szkolnego samorządu Jakuba Kusza.
 
Artystycznym akordem uroczystości był koncert w wykonaniu Ewy i Wojciecha Witkowskich.
 
 
Dr Jan Krajniak w latach 1954-1994 pracował jako nauczyciel geografii w Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu. W latach 1964-1972 był prezesem oddziału PTTK Ziemi Międzyrzeckiej. Prowadził i nadal prowadzi badania naukowe na temat krajobrazu i hydrologii okolic Międzyrzecza. Jest autorem wielu naukowych publikacji na ten temat. Jego dziełem jest także monografia LO, wydana z okazji 50-lecia szkoły.

W uzasadnieniu uchwały rady miejskiej w sprawie nadania dr Janowi Krajniakowi wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” radni podkreślają jego liczne osiągnięcia w popularyzacji wiedzy o gminie i Ziemi Lubuskiej.
06-11-2015

Rada Miejska

RADA MIEJSKA VIII KADENCJI 2018 – 2023
 
1. Katarzyna Budych - przewodnicząca Rady Miejskiej
2. Andrzej Chmielewski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
3. Marek Cieloch
4. Małgorzata Cyraniak
5. Paweł Czop
6. Tadeusz Filus
7. Paweł Gall
8. Elżbieta Jarmolińska - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
9. Józef Kaczmarek
10. Maria Kijak
11. Krzysztof Kochan
12. Marcin Kusik
13. Arkadiusz Madzelan
14. Zbigniew Mazurek
15. Eugeniusz Sawiński
16. Jan Skoczylas
17. Grzegorz Skrzek
18. Zbigniew Smejlis
19. Edward Toczyński
20. Jarosław Tomaszewski
21. Dawid Wiśniewski
 
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
 
Komisja Rewizyjna
 
Paweł Gall - przewodniczący
Mazurek Zbigniew - wiceprzewodniczący
Cyraniak Małgorzata
Czop Paweł
Filus Tadeusz
Madzelan Arkadiusz
Smejlis Zbigniew
Tomaszewski Jarosław
Wiśniewski Dawid
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
Smejlis Zbigniew - przewodniczący
Tadeusz Filus - wiceprzewodniczący
Mazurek Zbigniew
Skoczylas Jan
Skrzek Grzegorz
 
Komisja Gospodarki Finansowej
 
Arkadiusz Madzelan - przewodniczący
Tomaszewski Jarosław - wiceprzewodniczący
Budych Katarzyna
Chmielewski Andrzej
Cieloch Marek
Cyraniak Małgorzata
Kaczmarek Józef
Kusik Marcin
Sawiński Eugeniusz
 
Komisja Komunalna
 
Krzysztof Kochan - przewodniczący
Jan Skoczylas - wiceprzewodniczący
Cieloch Marek
Jarmolińska Elżbieta
Kaczmarek Józef
Kijak Maria
Kusik Marcin
Sawiński Eugeniusz
Toczyński Edward
 
Komisja Spraw Społecznych
Skrzek Grzegorz - przewodniczący
Toczyński Edward - wiceprzewodniczący
Chmielewski Andrzej
Czop Paweł
Gall Paweł
Jarmolińka Elżbieta
Kijak Maria
Kochan Krzysztof
Wiśniewski Dawid
 
 
 
RADA MIEJSKA VII KADENCJI 2014 – 2018
 
1.         Justyna Adamirowicz 
2.         Bartosz Antonowicz     
3.         Andrzej Chmielewski
4.         Paweł Gall
5.         Jarosław Tomaszewski
6.         Elżbieta Jarmolińska     
7.         Jadwiga Jurek  
8.         Józef Kaczmarek
9.         Jerzy Kardela - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
10.       Maria Kijak - przewodnicząca Rady Miejskiej   
11.       Krzysztof Kochan   
12.       Leszek Kołodziejczak
13.       Rafał Kozdra         
14.       Marian Łabuza  
15.       Arkadiusz Madzelan
16.       Zbigniew Mazurek 
17.       Roman Rojek           
18.       Jan Skoczylas
19.       Grzegorz Skrzek - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
20.       Edward Toczyński
 
 
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
 
Komisja Rewizyjna
 
Justyna Adamirowicz - przewodnicząca
Rafał Kozdra - wiceprzewodniczący
Bartosz Antonowicz
Andrzej Chmielewski
Pweł Gall
Andrzej Kurtek
Zbigniew Mazurek
 
  
Komisja Gospodarki Finansowej
 
Andrzej Chmielewski - przewodniczący
Józef Kaczmarek
Jerzy Kardela
Leszek Kołodziejczak
Arkadiusz Madzelan - wiceprzewodniczący
Jan Skoczylas
Grzegorz Skrzek
Jarosław Tomaszewski
 
 
Komisja Inwestycji, Budownictwa 
i Mienia Komunalnego
 
Krzysztof Kochan - przewodniczący
Edward Toczyński - wiceprzewodniczący
Elżbieta Jarmolińska
Maria Kijak
Leszek Kołodziejczak
Andrzej Kurtek
Marian Łabuza
Romnan Rojek
Justyna Adamirowicz
 
 
Komisja Spraw Społecznych
 
Elżbieta Jarmolińska - przewodnicząca
Paweł Gall - wiceprzewodniczący
Bartosz Antonowicz
Jadwiga Jurek
Józef Kaczmarek
Maria Kijak
Krzysztof Kochan
Grzegorz Skrzek
Edward Toczyński
 
Komisja Rolnictwa, Infrastruktury Wsi 
i Ochrony Środowiska
 
Jan Skoczylas- przewodniczący
Zbigniew Mazurek - wiceprzewodniczący
Jadwiga Jurek
Jerzy Kardela
Rafał Kozdra
Marian Łabuza
Arkadiusz Madzelan
Roman Rojek
Jarosław Tomaszewski
 
Komisja Organizacyjna
 
Maria Kijak - przewodnicząca
Justyna Adamirowicz
Andrzej Chmielewski
Elżbieta Jarmolińska
Jezry Kardela
Krzysztof Kochan
Jan Skoczylas
Grzegorz Skrzek
1 2