Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
W następny wtorek, 30 maja 2023 r.. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się LXVII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
           
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek za 2022 rok: Gminnego Zespołu Oświaty, Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, Zakładu Gospodarki Lokalowej
  w Międzyrzeczu.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Międzyrzecz na lata 2023-2025 (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, a także opłat za pobyt dziecka w tych placówkach ponad ten czas (projekt nr 7).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 8).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023 (projekt nr 9).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej- Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników (projekt nr 10).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” (projekt nr 11).
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 8. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z zakładu pracy na czas pracy w Radzie.
Podstawa prawna: art. 24 i 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją