Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza
Zarządzenie Nr 13 / 2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 
Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję Komisję Stypendialną opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym
i międzynarodowym na rok 2023.
 
§ 2.
Do komisji powołuję:
 1. Sylwię Najderek jako Przewodniczącą Komisji,
 2. Krzysztofa Kochana – członka,
 3. Ewelinę Błaszczyk – członka,
 4. Ewę Walkowską – członka.
 
§ 3.
 1. Do obowiązków Komisji Stypendialnej w szczególności należy:
 1. zapoznanie się ze złożonymi wnioskami i załączonymi dokumentami;
 2. ustalenie, które z wniosków spełniają warunki formalne określone w uchwale nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży;
 3. rozpatrzenie merytoryczne wniosków spełniających warunki określone w ww. uchwale;
 4. sporządzenie opinii o zgłoszonych wnioskach oraz wskazanie osób, którym proponuje się udzielić stypendium wraz z proponowaną wysokością stypendium;
 5. sporządzenie protokołu z prac komisji.
 1. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Burmistrz Międzyrzecza po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej biorąc pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika oraz § 4 ust. 1 i 2 ww. uchwały.
 
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją