Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
W czwartek, 23 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Raport o stanie Gminy Międzyrzecz za 2021 rok.
 4. Debata nad raportem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania (projekt nr 1).
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2021 rok.
 7. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Międzyrzecza absolutorium za 2021 rok.
 9. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2021 rok.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz oraz informacją o stanie mienia Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2021 (projekt nr 2).
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 3).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 4).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022 (projekt nr 5).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz a lata 2022 - 2033 (projekt nr 6).
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (projekt nr 7).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 litra paliwa w gminie Międzyrzecz na rok szkolny 2022/2023 (projekt nr 8).
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 21. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu               
Katarzyna Budych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją