Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego

Ilustracja do informacji: Można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego
Burmistrz Międzyrzecza informuje, iż do dnia  31 stycznia 2021 r. można składać wnioski o przyznawanie stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci
i młodzieży.
 
 
Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium na 2021 r. należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wyniki sportowe uzyskane w roku 2020.
 
Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci
i młodzieży określone zostały uchwałą nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w  Międzyrzeczu z dnia
30 września 2014 r.
 
Wnioski, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały należy składać kopercie oznaczonej-„Stypendia sportowe”, w Biurze Podawczym  Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,  ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.  
 
Załączniki:
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
1. Imię i nazwisko sportowca na rzecz którego składany jest wniosek 
…………………………………………………………………………………………. 
2. Data urodzenia ................................................................................................
3. Stały adres zamieszkania ………………………………………………………………. 
4. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………… 
5. Adres e-mail ……………………………………………………………………………. 
6. W przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko prawnego opiekuna wraz z numerem telefonu kontaktowego ..................................................................................... 
7. Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………….. 
8. Nazwa i adres klubu …………………………………………………………………... 
9. Dyscyplina sportowa …………………………………………………………………… 
10. Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………….. 
11. Osiągnięcia sportowe (dane o osiągnięciach sportowych i perspektywach rozwoju w danej dyscyplinie sportowej) 
………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
12. Ranga osiągnięć: Igrzyska Olimpijskie, Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie lub Igrzyska Paraolimpijskie;  Mistrzostwa Świata lub Europy w kategoriach młodzieżowych lub seniorów; Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów lub Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych); Mistrzostwa Polski Młodzików; Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w grach)* wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w ww. imprezach sportowych. 
13. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o zdarzeniach określonych w § 12 ww. uchwały (zobowiązanie do informowania o zaistniałych okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia stypendium). 
14. Oświadczam, że zawodnik uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, posiada aktualną kartę zgłoszenia bądź inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym w okresie pobierania stypendium, jest czynnym zawodnikiem w roku przyznania stypendium, nie uprawia sportu na podstawie umowy o pracę, jak też umowy cywilno-prawnej i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia. 
* - właściwe podkreślić 
Załączniki: 
Dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki sportowe. 
 
                                                                                     
…………………………………………
 
                                                                                          (podpis/-y składającego wniosek

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją